Informačný spravodajca

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. januáru 2019. R. Bednárik, IVPR, 2019
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)
27. novembra 2019
IVPR logo
IVPR v médiách – október/november 2019
3. decembra 2019

Informačný spravodajca

Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany (DISSO) vydáva dvakrát ročne materiál s názvom Informačný spravodajca DISSO, ktorý obsahuje anotované bibliografické záznamy prírastkov vlastného knižničného fondu (knihy, výskumné správy Inštitútu pre výskum práce a rodiny a iné, štatistické materiály, dokumenty na CD a články z vybraných odborných periodík). Súčasťou Spravodajcu je aj výber z knižných noviniek a edičných plánov vybraných vydavateľstiev. Spravodajca je dostupný tiež v knižnici DISSO.