Nová monografia K. Repkovej: Involving Users in the Evaluation of Social Services

IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2024
5. júna 2024
Pozvánka na diskusiu 24.6.2024 Čo vieme o skúsenostiach žien...
Čo vieme o skúsenostiach žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami? (Verejná diskusia)
18. júna 2024

Nová monografia K. Repkovej: Involving Users in the Evaluation of Social Services

Titulná strana publikácie Involving Users in the Evaluation of Social Services (K. Repková, 2024)

Ak by sme mali hľadať koncepčné zastrešenie pre problematiku riešenú v tejto monografii, bola by to téma uvádzaná vo vedeckej, najmä zahraničnej literatúre, ako „zapojenie užívateľov do sociálnych služieb“ alebo v poslednom čase ako „ko-produkcia v sociálnych službách“.

Prečo je také dôležité venovať osobitnú pozornosť téme, ktorá je tak prirodzenou záležitosťou? Veď užívatelia sú prirodzene „zapojení“ do sociálnych služieb. Bez nich by sociálne služby nemali svoj účel ani význam, a prakticky by nemali dôvod existovať. Prečo je potom téma zapájania užívateľov do sociálnych služieb natoľko významná, že si zasluhuje vedeckú, ako aj spoločensko-politickú a praktickú pozornosť? Je to tým, že sociálne služby zohrávajú preventívnu úlohu a podporujú v spoločnosti sociálnu súdržnosť. Predstavujú cielenú pomoc zraniteľným osobám, pomoc zameranú na uľahčenie ich sociálneho začlenenia a ochranu ich ľudských práv. Zapojenie užívateľov sa považuje za jeden z predpokladov dosiahnutia tohto cieľa a zabezpečenie kvality sociálnych služieb. Odpoveď je na prvý pohľad jednoduchá, no v podstate ukrýva veľmi zložitý systém vzťahov (vstupov, procesov, výstupov a dopadov), výziev a často i problémov.

Cieľom monografie je podporiť formovanie poznatkov založených na výskume, zameraných na zapájanie užívateľov do sociálnych služieb naprieč širokým spektrom odborov, ktoré sa môžu či mali by sa zaoberať touto problematikou (napr. právo, sociológia, psychológia, medicína a ošetrovateľstvo, vzdelávanie dospelých či verejná politika), s osobitným dôrazom na postavenie a úlohy sociálnej práce ako ľudsko-právnej disciplíny a profesie. Zároveň, z akademickej úrovne a pomocou nástrojov vedeckého výskumu podporovať súčasné iniciatívy zodpovedných verejných autorít pri zavádzaní politík zameraných na zapájanie zástupcov užívateľov do hodnotenia kvality sociálnych služieb na systémovej úrovni ako súčasti všeobecného európskeho záujmu zlepšovať hodnotiace procesy.

Monografia je určená predovšetkým pre vedecko-výskumných pracovníkov a pracovníčky, ktorí sa zaujímajú o problematiku zapájania užívateľov do sociálnych služieb a ich hodnotenia na ľudsko-právnom základe, tiež tvorcom politík pri stanovovaní širších legislatívnych, organizačných a infraštruktúrnych podmienok pre takéto iniciatívy, ale aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa zaujíma o rozvíjajúce sa výskumné poznatky v tejto oblasti a využíva ich ako základ pre svoju bežnú profesionálnu prax.