Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci. Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (Kvetoslava Repková, 2023)

Titulná strana publikácie Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Očenášová, Karkošková, Fico, PERD, 2023)
Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Zuzana Očenášová, Slávka Karkošková, Milan Fico, 2023)
4. decembra 2023
Národný projekt PROFI II - logo
Záverečné stretnutie lektorského tímu ŠVP Sociálna posudková činnosť
5. decembra 2023

Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci. Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (Kvetoslava Repková, 2023)

Národný projekt PROFI II - logo

Cieľom štúdie je poskytnúť kvalifikované podklady pre zodpovedné subjekty (MPSVR SR a IVPR v pozícii vzdelávacej inštitúcie) k úvahách o potrebe aktualizovať štandardy ŠVP SPČ a možnosť opierať sa pri rozhodovaní o výskumnú evidenciu získanú na základe „prvého cyklu“ implementácie štandardu ŠVP SPČ vo vzdelávacej praxi a jeho vyhodnotenia (rozhodovanie/politika založená na dôkazoch).

Predmetom štúdie sú štrukturovaným spôsobom spracované spätné väzby aktérov vzdelávania k nastaveniu jednotlivých parametrov štandardu ŠVP SPČ (napr. obsah, dotácia, metódy a organizácia práce, materiály, atď.) a zosumarizované vo forme návrhov na jeho aktualizáciu.

Logo EÚ-ESF a OPĽZ

Národný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II. sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk.