Záverečné stretnutie lektorského tímu ŠVP Sociálna posudková činnosť

Národný projekt PROFI II - logo
Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci. Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (Kvetoslava Repková, 2023)
5. decembra 2023
Titulná strana publikácie Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť, 2023
Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť (Jana Fúsková, Andrej Kuruc, Zuzana Očenášová, Zuzana Sekeráková Búriková, 2023)
11. decembra 2023

Záverečné stretnutie lektorského tímu ŠVP Sociálna posudková činnosť

Národný projekt PROFI II - logo

Za účelom vyhodnotenia prvotných skúseností so zabezpečením špecializačného vzdelávania v špecializačnom vzdelávacom programe Sociálna posudková činnosť (ŠVP SPČ) zorganizoval IVPR dňa 7. 11. 2023 v Bratislave stretnutie garantky ŠVP SPČ s koordinátormi vzdelávania a lektorským tímom ŠVP SPČ. Cieľom stretnutia bolo nielen podporiť identitu lektorského tímu v kontexte formulovaných nových vzdelávacích výziev v oblasti SPČ, ale najmä predbežne vyhodnotiť relevantnosť nastaveného štandardu ŠVP SPČ, prípadne formulovať prvotné návrhy na jeho potenciálnu aktualizáciu.

Stretnutie viedla garantka ŠVP SPČ Kvetoslava Repková (pre stiahnutie prezentácie kliknite sem). Lektori a lektorky sa venovali jednotlivým aspektom nastaveného štandardu ŠVP SPČ (obsahovej stránke špecializačného vzdelávania; ustanovenej časovej dotácii pre vzdelávanie a jeho jednotlivé tematické časti; zabezpečovanej supervízii ako súčasti vzdelávania; podkladom pre vzdelávanie; spôsobom dokumentovania dištančného štúdia; či prvotným skúsenostiam so špecializačnou skúškou). Na základe intenzívnych diskusií, ale aj inšpirácií z výsledkov on-line prieskumu realizovaného medzi účastníkmi a účastníčkami špecializačného vzdelávania, sa formulovali prvotné námety na možnú aktualizáciu štandardu ŠVP SPČ. Tieto sa budú v priebehu roka 2024, v rámci pripravovaného pokračovania národného projektu a ďalšieho priebehu špecializačného vzdelávania, opätovne diskutovať a verifikovať, s ambíciou následnej legislatívnej aktualizácie ich podoby, ak sa preukáže ako potrebná.

Na základe záverov stretnutia, v kombinácii s predchádzajúcimi poznatkami z on-line prieskumu a priebežnými postrehmi zo vzdelávacej činnosti, bola spracovaná záverečná štúdia: Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci (Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť).

Foto z lektorského stretnutia ŠVP Sociálna posudková činnosť - NP PROFI 2 - 7. 11. 2023
Stretnutie garantky ŠVP SPČ s koordinátormi vzdelávania a lektorským tímom ŠVP SPČ (7. 11. 2023)
Foto z lektorského stretnutia ŠVP Sociálna posudková činnosť - NP PROFI 2 - 7. 11. 2023
Stretnutie garantky ŠVP SPČ s koordinátormi vzdelávania a lektorským tímom ŠVP SPČ (7. 11. 2023)
Foto z lektorského stretnutia ŠVP Sociálna posudková činnosť - NP PROFI 2 - 7. 11. 2023
Stretnutie garantky ŠVP SPČ s koordinátormi vzdelávania a lektorským tímom ŠVP SPČ (7. 11. 2023)

Spracovala: Kvetoslava Repková (garantka ŠVP SPČ)

Logo EÚ-ESF a OPĽZ

Národný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II. sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk.