Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť (Jana Fúsková, Andrej Kuruc, Zuzana Očenášová, Zuzana Sekeráková Búriková, 2023)

Národný projekt PROFI II - logo
Záverečné stretnutie lektorského tímu ŠVP Sociálna posudková činnosť
5. decembra 2023
Titulná strana publikácie Návrh na vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov...PERD, 2023
Návrh na koordinačný postup pre vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane znásilnenia (Andrea Babušáková, Barbora Burajová, Marek Píš, 2023)
12. decembra 2023

Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť (Jana Fúsková, Andrej Kuruc, Zuzana Očenášová, Zuzana Sekeráková Búriková, 2023)

Titulná strana publikácie Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť, 2023

Politiky starostlivosti o deti, ako aj ďalších odkázaných ľudí (skrátene politiky starostlivosti) môžu viesť k riešeniu nerovností, ktoré sa vzťahujú k neplatenej práci, ako aj k rodovému mzdovému rozdielu. Tiež by mali garantovať ľudské práva, kvalitu života a pohodu tých, čo poskytujú starostlivosť, ale aj tých, ktorí ju prijímajú. Veľmi to závisí na tom, ako sú tieto politiky vytvorené a ako zohľadňujú potreby žien a mužov. Opatrenia politík starostlivosti sú medzi krajinami a regiónmi rôzne. Vzťahujú sa k rozdielnym demografickým, ekonomickým, sociálnym, kultúrnym a politickým kontextom, ktoré formujú diskusiu a priority štátu, a to aj z hľadiska rozpočtových možností implementovať tieto politiky (Esquivell a Kaufmann 2017). Týka sa to aj Slovenska. Hrajú kľúčovú úlohu v adresovaní neplatenej práce, podpore rodovej rovnosti a v zmierňovaní nerovností, ktorým čelia ľudia s vysokými potrebami starostlivosti, ako aj ženy, dievčatá a ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín (vrátane osamelých rodičov).

Štúdia predkladá výsledky čiastkových výskumov na konkrétne témy, a to:

  • kvalitatívny výskum prostredníctvom hĺbkových rozhovorov zameraných na využívanie materských a rodičovských dovoleniek, bariéry v ich využívaní a zistenie opatrení, ktoré by pomohli riešiť situáciu (časť 2),
  • kvalitatívny výskum o socializácii malých detí v predškolských zariadeniach s cieľom získať podpornú argumentáciu pre opatrenia v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života (časť 3),
  • kvalitatívny výskum zapájania otcov do rodičovskej výchovy a deľby neplatenej práce (časť 4),
  • nereprezentatívny online prieskum v oblastiach zabezpečenia starostlivosti o deti, využívania materských/rodičovských dovoleniek, flexibilných foriem práce a postojov k starostlivosti o deti (časť 5).

Štúdia je k dispozícii analytikom a výskumníčkam v tejto oblasti, ako aj zodpovedným inštitúciám a zodpovedným osobám v oblasti tvorby verejných politík starostlivosti. Ale poskytuje aj informácie o súčasnom stave a možných opatreniach aj pre širokú verejnosť. Okrem rozšírenia poznatkov ponúka aj odporúčania pre kreovanie konkrétnych opatrení s dosahom na širokú verejnosť a prispieva k tvorbe spravodlivejších prorodinných a prorodových opatrení.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.