Návrh na koordinačný postup pre vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane znásilnenia (Andrea Babušáková, Barbora Burajová, Marek Píš, 2023)

Titulná strana publikácie Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť, 2023
Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť (Jana Fúsková, Andrej Kuruc, Zuzana Očenášová, Zuzana Sekeráková Búriková, 2023)
11. decembra 2023
Titulná strana publikácie Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany (PERD, 2023)
Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva (Barbora Burajová, Marián Filčík, Kristína Kročková, 2023)
12. decembra 2023

Návrh na koordinačný postup pre vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane znásilnenia (Andrea Babušáková, Barbora Burajová, Marek Píš, 2023)

Titulná strana publikácie Návrh na vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov...PERD, 2023

Táto publikácia sa zaoberá možnosťou vytvorenia špecializácie v policajnej práci na identifikáciu a vyšetrovanie prípadov násilia na ženách a domáceho násilia. Na úvod chceme zdôrazniť, že samotná polícia nemôže „vyriešiť“ násilie páchané na ženách a domáce násilie. Ide o spoločenské problémy, ktoré si vyžadujú reakciu celej spoločnosti a vytvorenie stratégií a postupov, do ktorých sú zapojené prierezovo všetky zložky verejnej moci. Na strane druhej, práve polícia má jedinečné oprávnenia, ktoré umožňujú odhaľovať násilie na ženách a domáce násilie, chrániť obete a stíhať páchateľov. Kľúčovú rolu pritom zohráva dôvera v schopnosť polície, ktorá formuje ochotu každého jednotlivca, či už v role človeka zažívajúceho násilie alebo svedka násilia prípad nahlásiť a spolupracovať pri trestnom stíhaní. Dôvera má osobitný význam najmä pri násilí v intímnych vzťahoch a viktimizácii v oblasti sexuality, ktoré majú tendenciu sa opakovať, či už ako opakovaná viktimizácia na strane obetí alebo recidíva na strane páchateľa. Zlepšenie reakcie polície na násilie na ženách a dievčatách a interakcie s poškodenými má preto bezprostredný vplyv na lepšiu identifikáciu prípadov násilia na ženách a domáceho násilia a účinnejšie poskytovanie ochrany pred nimi.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk