Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva (Barbora Burajová, Marián Filčík, Kristína Kročková, 2023)

Titulná strana publikácie Návrh na vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov...PERD, 2023
Návrh na koordinačný postup pre vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane znásilnenia (Andrea Babušáková, Barbora Burajová, Marek Píš, 2023)
12. decembra 2023
Titulná strana publikácie Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórii o problematike domáceho násilia (Burajová, PERD, 2023)
Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórií o problematike domáceho násilia a sexualizovaného násilia na ženách (Barbora Burajová, 2023)
12. decembra 2023

Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva (Barbora Burajová, Marián Filčík, Kristína Kročková, 2023)

Titulná strana publikácie Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany (PERD, 2023)

Cieľom tejto príručky a online nástroja, ktorý ju sprístupňuje, je poskytnúť pomáhajúcim profesiám v sociálnej a psychologickej oblasti praktickú orientáciu v poradenstve ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a dospelým, ktorí zažívajú domáce násilie. Tento zdroj môže slúžiť aj osobám, ktoré zažívajú násilie, a tým na ktorých sa ohrozená osoba obrátila so žiadosťou o radu a pomoc.

V príručke prinášame prehľad o právnej teórii, príslušnej právnej úprave a praxi. Uvedomujeme si, že najefektívnejšou cestou k podpore je vyhľadanie osobného poradenstva špecializovaných poradní, ktoré komplexne reagujú na potreby obete a prvoradým hľadiskom pri poskytovaní poradenstva a podpory je pre ne bezpečie ich klientok a klientov. Takáto pomoc však nemusí byť práve dostupná, ohrozené osoby v súčasnosti len hľadajú informácie, aby sa zorientovali vo svojom probléme alebo návštevu poradne nemôžu realizovať s ohľadom na ich bezpečie.

Ponúkané informácie ponúkajú všeobecnú odpoveď na riešenie rôznych otázok súvisiacich s násilím z pohľadu právnej úpravy. Konkrétne situácie budú jedinečné a je vždy potrebné k nim takto pristupovať. Často sú komplexné a v jednom prípade je možné a niekedy aj potrebné uplatniť viacero právnych úprav a postupovať v rôznych konaniach zároveň. Je preto uvážlivo posúdiť všetky dostupné riešenia.

Dôležité je však to, že každý má nárok na bezpečný a dôstojný život bez násilia a spoločnosť, prostredníctvom štátnych orgánov a inštitúcií má povinnosť ju každému človeku zaručiť. Pritom musia štátne orgány a inštitúcie dodržiavať vaše základné práva ľudské slobody. Na ochranu pred násilím a na podporu pri ceste z násilia má právo každá ohrozená osoba a každá násilná osoba by mala byť za násilie, ktoré je protiprávne, postihnutá.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk