Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórií o problematike domáceho násilia a sexualizovaného násilia na ženách (Barbora Burajová, 2023)

Titulná strana publikácie Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany (PERD, 2023)
Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva (Barbora Burajová, Marián Filčík, Kristína Kročková, 2023)
12. decembra 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – december 2023
14. decembra 2023

Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórií o problematike domáceho násilia a sexualizovaného násilia na ženách (Barbora Burajová, 2023)

Titulná strana publikácie Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórii o problematike domáceho násilia (Burajová, PERD, 2023)

Cieľom tejto metodiky je priblížiť ochranu obetí domáceho násilia a tzv. sexualizovaného násilia pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou. V našom prístupe aplikujeme princíp, že ochrana obetí je možná len na základe interdisciplinárneho prístupu a vyžaduje multiinštitucionálnu spoluprácu. V opačnom prípade totiž nie sme schopní identifikovať ujmu, ktorá sa stala a teda ani potreby, ktoré má obeť.

Ujma obetí nezahŕňa len fyzické zranenia a dopady násilia na psychiku obete, ale aj oslabenie schopnosti obete sa plnohodnotne realizovať na individuálnej úrovni, v rodine, komunite či štúdiu a zamestnaní. Obete čelia emocionálnym výzvam nielen preto, že zažívajú násilie ale musia im čeliť aj vtedy, ak chcú žiť bez násilia. Pokiaľ inštitúcie a organizácie nespolupracujú, obete, musia nielenže opakovane vysvetľovať to, čo zažili, ale ich skúseností sú opakovane posudzované. Ich možnosti a schopnosti riešiť svoju situáciu skúsenosť s inštitúciami významne spoluutvára, môže ich posunúť „z“ násilia, ale ich môže posunúť aj naspäť, prípadne ich môže udržiavať na pomedzí „z“ a „do“.

Domáce a sexualizované násilie sú aktom násilnej kontroly života obetí a ich cieľom je násilím obrať obeť o možnosť samostatne rozhodovať o sebe. Nedostatky pri identifikácii viktimizácie alebo jej zľahčovanie, spochybňovanie obetí či nutnosť opakovať žiadosti o ochranu a pomoc, pripomínajú obetiam konanie páchateľa, ktorý využíva rovnaké stratégie a ak sa vyhráža, pravdepodobne aj tým, že obeti nik neuverí. Ak obeť opakovane zažíva v kontakte s inštitúciami tieto prejavy, vníma ich ako pokračovanie násilia, čo v jedných obetiach povzbudí beznádej a v iných hnev.

V prevencii násilie a ochrane obetí zohrávajú polícia, prokuratúra a súdy ústrednú úlohu. Osvojenie si prístupu orientovaného na obeť, rešpektom k obetiam a neodmietavým postojom voči nim, profesionáli a profesionálky z týchto profesií nielen zvýšia účinnosť svojej práce, ale obetiam ponúknu aj nevyhnutnú podporu pre oslobodenie sa z násilia. Obete získajú pocit, že sa stretajú s porozumením, dôverou, pomocou a podporou. To im dodáva sily, a zároveň im umožňuje spolupracovať s políciou a zmierňovať obavy z ohlásenia násilia alebo žiadosti o pomoc.

Túto metodiku predkladáme s ambíciou na podklade viktimologických poznatkov umožniť orientáciu na potreby obete. Môže byť vhodným zdrojom informácií pre profesionálov a profesionálky z rôznych oblastí a inštitúcií, ktorí/é prichádzajú do kontaktu s obeťami domáceho násilia a sexualizovaného násilia. Nielen orgány činné v trestnom konaní sú totiž nositeľmi povinnosti predchádzať druhotnej a opakovanej viktimizácii a aj iné profesie sa môžu ocitnúť v kontakte s obeťami.

Poznanie konceptov, metód a cieľov navyše prináša spoločné pochopenie terminológii, zjednocovaniu východísk a tak vedie k harmonizácii postupov. To otvára dvere multiinštitucionálnej spolupráci a interdisciplinárnemu prístupu, ktoré umožňujú efektívnejšie a účinnejšie poskytovanie podpory a ochrany obetiam.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk