Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Zuzana Očenášová, Slávka Karkošková, Milan Fico, 2023)

Titulná strana zborníka Rodinné poradne pre všetkých, 2023
Rodinné poradne pre všetkých: zborník odborných výstupov z národného projektu a záverečnej konferencie
30. novembra 2023
Národný projekt PROFI II - logo
Sociálna posudková činnosť v sociálnej práci. Návrhy na aktualizáciu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (Kvetoslava Repková, 2023)
5. decembra 2023

Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Zuzana Očenášová, Slávka Karkošková, Milan Fico, 2023)

Titulná strana publikácie Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Očenášová, Karkošková, Fico, PERD, 2023)

Dospievanie je obdobím, kedy mnoho mladých ľudí začína svoje prvé romantické vzťahy. Randenie môže byť novou a vzrušujúcou fázou v živote tínedžerov. Poskytuje príležitosti na rozvíjanie dôležitých zručnosti a nadobúdanie životných skúseností súvisiacich s intimitou, komunikáciou, formovaním identity a autonómiou, ktoré môžu tínedžerom pomôcť pripraviť sa na zdravé vzťahy v dospelosti; zároveň sa však môže stať priestorom, v ktorom dochádza k páchaniu a zažívaniu rôznych foriem násilia (Children’s Safety Network, 2023; Semenza & Grosholz, 2022).

Násilie v intímnych vzťahoch tínedžerov je späté s potenciálom širokej škály krátkodobých i dlhodobých negatívnych následkov, a predstavuje významný rizikový faktor pre páchanie alebo zažívanie intímneho partnerského násilia v dospelosti (Greenman & Matsuda, 2016). Preto je dôležité sa touto problematikou zaoberať.

Táto publikácia prezentuje vôbec prvé výskumné dáta týkajúce sa partnerského násilia v tínedžerských vzťahoch na Slovensku. Výskum realizovalo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR a zber dát prebehol v roku 2022. Na výskum bol využitý dotazník z projektu Safeguarding Teenage Intimate Relationships – STIR (Barter a kol., 2015), ktorý bol predtým využitý v Anglicku, Bulharsku, na Cypre, v Nórsku, Švédsku a Taliansku. Získané dáta tak môžu byť dané do kontextu iných európskych krajín.

Zber dát bol realizovaný na výskumnej vzorke 1181 mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov, študujúcich na rôznych typoch stredných škôl zo všetkých ôsmich krajov SR. Výskum sa zameriaval na zažívanie rôznych prejavov násilia v partnerských vzťahoch tínedžerov, ako aj na jeho páchanie. Išlo najmä o prejavy fyzického, psychického, sexualizovaného a online násilia. Okrem údajov o prevalencii a jej analýzy z pohľadu rodových rozdielov sa publikácia venuje aj možným rizikovým faktorom, ktoré vplývajú na zažívanie alebo páchanie partnerského násilia.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk