Rodinné poradne pre všetkých: zborník odborných výstupov z národného projektu a záverečnej konferencie

Skupina graffiti umelkýň maľovala oranžové nástenné maľby v zóne 18 v Guatemale City na podporu OSN Ženy a kampaň UNITE za ukončenie násilia na ženách. Foto: UN Women/Carlos Rivera
Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Zastaviť násilie môžeme len vtedy, keď nám ako spoločnosti prestane byť ľahostajné (Tlačová správa)
27. novembra 2023
Titulná strana publikácie Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Očenášová, Karkošková, Fico, PERD, 2023)
Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Zuzana Očenášová, Slávka Karkošková, Milan Fico, 2023)
4. decembra 2023

Rodinné poradne pre všetkých: zborník odborných výstupov z národného projektu a záverečnej konferencie

Titulná strana zborníka Rodinné poradne pre všetkých, 2023

Dávame Vám do pozornosti zborník odborných výstupov z národného projektu a záverečnej konferencie, ktorý mapuje a vyhodnocuje výsledky pilotného projektu zameraného na implementáciu rodinných poradní na Slovensku a prináša pohľad na cestu tvorby Štandardov pre rodinné poradne. Tento projekt, ktorý predstavuje pilotný krok v oblasti podpory jednotlivcov, párov a rodín, je výsledkom úsilia a odhodlania mnohých odborníkov a partnerov, ktorí veria v dôležitosť a potrebu poskytovania poradensko-psychologických služieb v našej spoločnosti.

Záverečná konferencia, ktorej niektoré príspevky nájdete v tomto zborníku, slúžila ako fórum pre odborníkov a pracovníkov z oblasti rodinného poradenstva a ďalších príbuzných oblastí, ako aj pre zástupcov rodinných poradní, expertov i analytikov NP Rodinné poradne. Príspevky rečníkov, hostí i hostky zahŕňali široké spektrum teoretických i praktických poznatkov, zistení a skúseností a to nielen z realizácie tohto národného projektu.

V zborníku sú príspevky exkluzívnych a inšpirujúcich osobností, ako hostky prof. PhDr. Márie Šmidovej, PhD., ktorá je zakladateľkou a odbornou garantkou študijného programu “Counseling” realizovanom na Katedre náuky o rodine na Trnavskej univerzite v Trnave, a hosťa prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c., ktorý je českým psychiatrom, psychoterapeutom, súdnym znalcom v odbore psychiatria, vysokoškolským učiteľom a spisovateľom, známym prepájaním duševného zdravia a spirituality. Zborník je rozšírený a obohatený o praktický odborný pohľad a profesijné skúsenosti zamestnankých a zamestnancov vytvorených Rodinných poradní na Slovensku. Všetky príspevky v zborníku nechávajú priestor na otázky, diskusie a hľadanie nových smerov v rozvoji Rodinných poradní na Slovensku, pričom upriamujú aj pozornosť na aktuálne výzvy.

Veríme, že táto publikácia bude slúžiť ako inšpirácia pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rozvoj rodinného poradenstva na Slovensku a diskusie a myšlienky prezentované v tomto zborníku prispejú k ďalšiemu posunu v oblasti rodinnej podpory a prinesú prospech pre jednotlivcov, páry a rodiny, odborníkov i spoločnosť ako celok.

Logo EÚ-ESF a OPĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.