Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)
8. apríla 2020
Titulná strana publikácie Sociálna práca v sociálnych službách - Kvetoslava Repková, 2018
Sociálna práca v sociálnych službách (Kvetoslava Repková, 2018)
8. apríla 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.