Flexibilné formy práce a BOZP. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2023)

Titulná strana publikácie Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023 (D. Gerbery, 2023)
Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia (Daniel Gerbery, 2023)
15. februára 2024
Titulná strana výskumnej správy M. Kordošová: Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku
Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku (mobbing, bossing a staffing a ďalšie) – patologické pracovné vzťahy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť zamestnancov (Miroslava Kordošová, 2023)
1. marca 2024

Flexibilné formy práce a BOZP. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Flexibilné formy práce a BOZP (M. Kordošová, 2023)

Výskumný projekt sa zameriava na analýzu a deskripciu druhov a typov flexibilných foriem práce a zamestnávania a ich dopadov na pracovné podmienky a BOZP a zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Analýza sa zameria najmä na prácu z domu, teleprácu, platformovú prácu, hybridnú prácu a ďalšie formy práce vo vzťahu k zamestnancom i zamestnávateľom. Prinesie odporúčania a návrhy pre zamestnávateľov i zamestnancov, ako efektívne využívať tieto formy práce a vytvárať podmienky pre dôstojnú a bezpečnú prácu. Výskumný projekt je v súlade so Stratégiou politiky BOZP v SR na roky 2021 až 2027 a programom jej realizácie na roky 2021 – 2023 a pripravovanými Hlavnými prioritami výskumu BOZP v EÚ na roky 2021 až 2023.