Medzinárodný deň žien 2024

Titulná strana výskumnej správy M. Kordošová: Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku
Odporúčania a mechanizmy potláčajúce neželané praktiky na pracovisku (mobbing, bossing a staffing a ďalšie) – patologické pracovné vzťahy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť zamestnancov (Miroslava Kordošová, 2023)
1. marca 2024
Titulná strana výskumnej správy Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte PSVaR SR
Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Darina Kválová, Daniela Kešelová, 2023)
18. marca 2024

Medzinárodný deň žien 2024

Ilustrácia k MDŽ

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý si každoročne pripomíname  8. marca, sa chceme pripojiť k Organizácii Spojených národov a podporiť ich tohtoročnú tému MDŽ „Investujte do žien: Urýchlite pokrok!“

Ako každý rok považujeme za dôležité zdôrazniť, že MDŽ je veľmi významný deň pre históriu ženskej emancipácie a pripomíname si ho ako symbol odvahy newyorských krajčírok štrajkovať a bojovať za svoje práva v roku 1808. Zároveň chceme zdôrazniť, že súčasné ženy a dievčatá nepotrebujú pri príležitosti tohto dňa dostávať do daru kvety či komplimenty. Tento sviatok si chceme pripomínať ako symbol sily a odvahy žien vzoprieť sa nespravodlivosti, vykorisťovaniu a útlaku.

Občianky Slovenska potrebujú počuť konkrétne záväzky, nie sľuby. Potrebujeme počuť, ako plánuje vláda SR a jej úrady, samosprávy, firmy a školy zlepšiť postavenie a rovnosť žien v spoločnosti a ako konkrétne sa postará o bezpečie žien a dievčat. Pretože investovanie do spravodlivého zaobchádzania so ženami prospieva celej spoločnosti.

Ženy na Slovensku podobne ako ženy celého svet totiž musia čeliť mnohým krízam od vojnových konfliktov až po prudko stúpajúcu úroveň chudoby a dopady klimatických zmien. Agresivita v spoločnosti sa zvyšuje ako priama reakcia na dezinformácie a strach, ktoré prostredníctvom sociálnych médií šíria rôzni populisti a demagógovia, ale aj politici a političky. Zvyšujú sa prejavy násilia v kyberpriestore voči dievčatám a ženám, najmä novinárkam, političkám a známym osobnostiam.

Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia vo svojom článku z novembra 2023 uvádza tieto znepokojujúce dáta:  „Od roku 2017 do roku 2022: Ženy čelia oproti mužom 5 krát vyššiemu riziku vraždy v intímnych partnerských vzťahoch; v prípade zabití je toto riziko viac ako štvornásobné. Zo všetkých žien, ktorým bolo ublížené na zdraví, každej piatej ublížil jej partner alebo bývalý partner, no za ublíženie na zdraví mužom bolo zodpovedných len 1 % ich partneriek alebo bývalých partneriek. Týranie blízkej osoby a zverenej osoby bolo najmä o ženských obetiach – ženy tvorili až 86 % obetí. Prevažnú väčšinu viktimizovaných znásilnením a sexuálnym násilím (90 %) tvorili ženy. Až 2/3 obetí závažného vyhrážania boli ženy.“

Preto sa musíme spoločne postaviť nenávisti založenej na predsudkoch a stereotypoch voči ženám, sexuálnym menšinám, národnostným a etnickým menšinám a zraniteľným skupinám. Spoločne musíme zastaviť rodovo podmienené násilie, odmietnuť sexuálne obťažovanie a ukázať ženám a dievčatám cesty k rodovej rovnosti a férovému zaobchádzaniu na pracovisku, pri štúdiu a pri verejnom pôsobení.

Spoločnosť musí finančne podporovať projekty aktívnych žien a mladých líderiek, vzdelávanie k rodovej rovnosti na školách, ako aj činnosť feministických a mimovládnych organizácií, ktoré svojou neúnavnou prácou prispievajú k tomu, aby ženy mohli žiť svoj život bez násilia, ponižovania a diskriminácie.

Investovať systematicky do boja s nerovnosťami, ktoré zažívajú ženy a dievčatá od malička, je nevyhnutné pre rozvoj celej spoločnosti.

Ilustračné foto k MDŽ

MDŽ je ideálny deň na dar všetkým ženám – začnime realizovať konkrétne kroky, ako zlepšiť životy a bezpečie žien a dievčat v mestách i na vidieku. Slovenské, rómske, ukrajinské, vietnamské, české i rusínske ženy, všetky ženy žijúce na Slovensku si zaslúžia, aby ich ľudské práva boli rešpektované.

#InvestInWomen #InvestujmeDoŽien

Viac informácií o rodovej rovnosti a výstupoch národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie nájdete tu: https://www.totojerovnost.eu a tu: https://ivpr.gov.sk/perd/.

Viac informácií o rodovo podmienenom násilí nájdete tu: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/

Poradkyne Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené. V prípade, ak vy alebo niekto z vášho okolia zažíva násilie, využite služby bezplatnej NONSTOP linky pre ženy 0800 212 212 alebo napíšte mail na linkaprezeny@ivpr.gov.sk

Ak existuje podozrenie bezprostredného ohrozenia života a zdravia, privolajte Políciu SR prostredníctvom čísla 158.