Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Darina Kválová, Daniela Kešelová, 2023)

Ilustrácia k MDŽ
Medzinárodný deň žien 2024
4. marca 2024
IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2024
18. marca 2024

Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Darina Kválová, Daniela Kešelová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe – pilotné monitorovanie v rezorte PSVaR SR

Cieľom tejto správy je zhodnotiť súčasný stav zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a navrhnúť odporúčania pre ďalšiu podporu zamestnávania týchto osôb vo verejnom sektore. Správa približuje niektoré skúsenosti so zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore v iných európskych krajinách, s dôrazom na prístupnosť výberových konaní a prijímanie primeraných úprav na pracovisku. Následne predstavuje štatistické dáta o počte a podiele zamestnancov so zdravotným postihnutím v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych triedeniach, ako aj zistenia z rozhovorov so zástupcami vybraných inštitúcií rezortu o možnostiach a limitoch zamestnávania týchto osôb. Aj keď rezort výrazne prekračuje plnenie povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, nemá vytvorené štandardizované postupy a mechanizmy na zabezpečovanie primeraných úprav pre uchádzačov a zamestnancov so
zdravotným postihnutím.