Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb zameraná na vybrané ukazovatele vychádzajúce z WHO Quality Rights Toolkit. Metodické východiská a príklady dobrej praxe (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona... (Valkovičová, Kuruc a kol., 2023)
Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore. Záverečná správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol., 2023)
14. novembra 2023
Výstupy podaktivity 1.4 NP Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny
16. novembra 2023

Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb zameraná na vybrané ukazovatele vychádzajúce z WHO Quality Rights Toolkit. Metodické východiská a príklady dobrej praxe (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb (Bednárik, Kešelová, 2023)

Výskumná správa reaguje na nový legislatívny rámec pre realizáciu reformy dohľadu v sociálnych veciach. Správa sa venuje predovšetkým zmenám v oblasti hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb podľa novej legislatívy, vychádzajúc pritom z ľudsko-právnych princípov premietnutých do článkov Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím a do WHO QualityRights tool kit. V prehľadnej podobe prináša detailné rozpracovanie štandardov a kritérií podľa WHO QualityRight tool kit a ich premietnutie do Prílohy 2 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Tiež sa venuje praktickým príkladom hodnotenia a aplikácie štandardov kvality sociálnych služieb.