Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore. Záverečná správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol., 2023)

Národný projekt PROFI II - logo
Vyhodnocovali sme prvotné skúsenosti s realizáciou špecializačného vzdelávania v sociálnej práci
13. novembra 2023
Titulná strana výskumnej správy Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb (Bednárik, Kešelová, 2023)
Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb zameraná na vybrané ukazovatele vychádzajúce z WHO Quality Rights Toolkit. Metodické východiská a príklady dobrej praxe (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2023)
15. novembra 2023

Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore. Záverečná správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol., 2023)

Titulná strana výskumnej správy Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona... (Valkovičová, Kuruc a kol., 2023)

Výskum uplatňovania Antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore vychádza z cieľov Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavný cieľ tohto výskumného projektu sa opiera o investičnú prioritu OP ĽZ Aktívne začlenenie, a to aj podporou rovnakých príležitostí a aktívnej účasti a zlepšenie zamestnateľnosti a jej špecifický cieľ Prevencia a eliminácie všetkých foriem diskriminácie. Z tohto hľadiska projekt nahliada na sexuálne obťažovanie ako na špecifickú formu diskriminácie či neférového zaobchádzania, ktoré je nielen porušením zásady rovnakého zaobchádzania (ako ju vymedzuje zákon o rovnakom zaobchádzaní č. 365/2004 Z. z.), ale aj prekážkou začleňovania na trhu práce. Primárnym cieľom projektu je vytvorenie poznatkovej a vedomostnej bázy, ktorá ďalej poslúži pri postihovaní a prevencii sexuálneho obťažovania v medziach verejných politík i v špecifických prostrediach.

Cieľom tohto výskumného projektu a jeho záverečného dokumentu je prispieť k naplneniu dvoch hlavných cieľov, a to: zlepšiť uplatňovanie Antidiskriminačného zákona a elimináciu sexuálneho obťažovania v praxi a podporiť osvetové a vzdelávacie aktivity na prevenciu sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia. Oba tieto ciele však na seba nevyhnutne nadväzujú, keďže aj výsledky tohto výskumného projektu potvrdili, že efektívnejšie uplatňovanie antidiskriminačného zákona v praxi nie je možné bez posilnenia povedomia u širšej verejnosti.

Inštitút pre výskum práce a rodiny sa už v minulosti vo svojej výskumnej i vzdelávacej činnosti venoval problematike rodovo podmieneného násilia. Je potrebné však zdôrazniť, že v tejto oblasti sa výskumníčky a výskumníci primárne zameriavali na skúsenosti žien s násilím (viď napr. Bodnárová, Filadelfiová & Holubová, 2008). V ostatnom čase vznikli dve publikácie venované sexuálnemu obťažovaniu vychádzajúce z empirického výskumu v slovenskom prostredí (viď Holubová 2007a, 2007b). Tieto publikácie boli doposiaľ jedinečnými zdrojmi poznatkov o fenoméne sexuálneho obťažovania v prostredí slovenských pracovísk. Vznikli však v období ešte pred reformou Antidiskriminačného zákona v roku 2008, ktorá zaradila sexuálne obťažovanie medzi praxe porušovania zásady rovnakého zaobchádzania. Keďže je sexuálne obťažovanie u nás zákonom zakázané už 15 rokov, vznikla akútna potreba empiricky skúmať uplatňovanie zákona v praxi, či rôzne špecifiká tohto fenoménu v rôznych prostrediach. Medzi parciálne ciele tohto výskumného projektu možno zaradiť výskum prevalencie sexuálneho obťažovania na pracovisku a na verejnosti, ktorý doposiaľ v slovenskom prostredí uskutočnený nebol a dáta o tejto sociálnej praxi sme mohli čerpať len z celoeurópskych prieskumov (viď European Union Agency for Fundamental Rights, 2015). Okrem reprezentatívneho prevalenčného prieskumu je však nevyhnutné venovať pozornosť aj špecifikám obťažujúceho správania v konkrétnych podmienkach a prostrediach. Preto tento projekt tiež využíva prípadové štúdie a kvalitatívnu analýzu s cieľom porozumieť rôznym faktorom a podmienkam (napr. spojeným s organizačnou kultúrou), ktoré sexuálne obťažovanie umožňujú či ho prehlbujú.

V neposlednom rade má projekt záujem aj o analýzu postavenia sexuálneho obťažovania v legislatíve a teda aj vo o verejných politikách Slovenskej republiky. Výsledkom týchto parciálnych cieľov je rozšírenie doterajšej expertízy – overenie nových či prehĺbenie starších predpokladov a poznatkov. Výskumný projekt využíva osvedčené metódy a analytické postupy pri skúmaní fenoménu sexuálneho obťažovania, akými sú napríklad online dotazník či kognitívne hĺbkové rozhovory. Výstupy projektu i táto publikácia sú tak zamerané na rôzne cieľové skupiny. Okrem vedeckých pracovníkov a pracovníčok, ktoré sa venujú rôznym prejavom rodovo podmienených praxí násilia či obťažovania, môžu tieto výstupy zaujať rôzne pomáhajúce profesie či odborníkov a odborníčky v oblasti práva, psychológie i sociálnej práce. V neposlednom rade je cieľovou skupinou viacerých výstupov aj neodborná širšia verejnosť, ktorej po[1]vedomie a scitlivenie v téme sexuálneho obťažovania sú pri jeho prevencii a eliminácii nevyhnutné. Výskum uplatňovania Antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore bol na základe hore uvedených cieľov rozčlenený do niekoľkých modulov, ktoré sa venovali výskumnej a vzdelávacej činnosti:

  • Prvý modul bol venovaný zberu lokálneho expertného poznania v oblasti problematiky sexuálneho obťažovania,
  • Druhý výskumný modul sa venoval reprezentatívnym prevalenčným dátam v prostredí Slovenskej republiky,
  • Tretí modul sa venoval sexuálnemu obťažovaniu v prostredí zamestnania,
  • Štvrtý modul sa zameral na sexuálne obťažovanie vo vysokoškolskom prostredí.

V medziach každého modulu neprebiehal len zber dát a analytická práca. Súčasťou jednotlivých modulov bola aj príprava rôznych metodík a na ne naviazaná vzdelávacia činnosť. Nasledujúce sekcie sa budú podrobne venovať jednotlivým výskumným a metodickým výstupom individuálnych modulov. V týchto sekciách priblížime zámer a využité metódy zberu a analýzy dát, pričom tiež predstavíme kľúčové závery jednotlivých aktivít.

Výskumný a autorský kolektív: Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. Mgr. Ing. Andrej Kuruc, doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. a Mgr. Ivan Ropovik, PhD.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk