Vyhodnocovali sme prvotné skúsenosti s realizáciou špecializačného vzdelávania v sociálnej práci

Titulná strana Housing-first Košice - priebežná správa (Ondrušová, Turkovič, 2022)
Housing-first pre rodiny v Košiciach. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, 2022)
6. novembra 2023
Titulná strana výskumnej správy Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona... (Valkovičová, Kuruc a kol., 2023)
Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore. Záverečná správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol., 2023)
14. novembra 2023

Vyhodnocovali sme prvotné skúsenosti s realizáciou špecializačného vzdelávania v sociálnej práci

Národný projekt PROFI II - logo

Zákonom č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny sa vytvorili východiskové právne podmienky pre ustanovenie  špecializovaných odborov sociálnej práce a špecializačného vzdelávania na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu pre výkon odborných činností v rámci týchto odboroch. Nariadením vlády SR č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia predmetného zákona, boli za špecializované odbory sociálnej práce ustanovené „Sociálna posudková činnosť“ a „Sociálna kuratela“, vrátane špecifikácie ich vzdelávacích štandardov.

Akreditáciu k zabezpečeniu špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť (ďalej len “ŠVP SPČ“) a špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna kuratela (ďalej len ŠVP SK“)získal v roku 2021 Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“), ktorý od roku 2022 začal, v spolupráci s príslušnými organizačnými jednotkami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, organizovať príslušné špecializačné vzdelávanie. Vzdelávanie v rokoch 2022-2023 prebiehalo ako súčasť realizácie národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – II. (ďalej len NP PROFI-II.).

Za účelom vyhodnotenia prvotných skúseností so zabezpečením špecializačného vzdelávania v ŠVP SPČ a ŠVP SK zorganizoval IVPR dňa 7.11.2023 v Bratislave stretnutia garantov špecializačných programov a koordinátorov vzdelávania s lektorskými tímami, ktoré vzdelávanie zabezpečovali a realizovali. Cieľom stretnutia bolo nielen podporiť identitu lektorských tímov v kontexte takto formulovaných nových vzdelávacích výziev, ale najmä predbežne vyhodnotiť relevantnosť nastavených štandardov jednotlivých ŠVP, prípadne formulovať prvotné návrhy na ich potenciálnu aktualizáciu.

Konštatovalo sa, že v rámci NP PROFI-II. bolo do ŠVP SPČ pôvodne nahlásených 1000 osôb (zamestnancov a zamestnankýň  úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, miestnej a regionálnej samosprávy vykonávajúcich sociálnu posudkovú činnosť na účely kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám odkázaných na sociálne služby podmienené odkázanosťou). Do samotného špecializačného vzdelávania sa zapojilo 684 osôb, z ktorých 598 ho úspešne ukončilo špecializačnou skúškou.[1] V prípade ŠVP SK bolo do vzdelávania nahlásených 193 zamestnancov a zamestnankýň pripravujúcich sa na výkon opatrení sociálnej kurately detí alebo plnoletých osôb, napokon sa do neho zapojilo 189 osôb a v rámci NP PROFI-II. ho úspešne ukončilo špecializačnou skúškou 149 z nich.[2]

Na stretnutí sa garanti s lektorskými tímami venovali jednotlivým aspektom nastavených štandardov (obsahovej stránke špecializačného vzdelávania; ustanovenej časovej dotácii pre vzdelávanie a jeho jednotlivé tematické časti; zabezpečovanej supervízii ako súčasti vzdelávania; podkladom pre vzdelávanie; spôsobom dokumentovania dištančného štúdia; či prvotným skúsenostiam  so špecializačnou skúškou). Na základe intenzívnych diskusií, ale aj inšpirácií z výsledkov prieskumov realizovaných medzi cieľovými skupinami špecializačného vzdelávania v oboch odboroch, formulovali prvotné námety na možnú aktualizáciu štandardov ŠVP SPČ a ŠVP SK. Tieto sa budú v priebehu roka 2024, v rámci pripravovaného pokračovania národného projektu a ďalšieho priebehu špecializačného vzdelávania, opätovne diskutovať a verifikovať, s ambíciou následnej legislatívnej aktualizácie ich podoby, ak sa preukáže ako potrebná.

Spracovala:

Kvetoslava Repková (garantka ŠVP SPČ)

Bratislava, 8.11.2023


[1] Zvyšné osoby prerušili alebo neukončili vzdelávanie pre viaceré objektívne dôvody: napr. dlhodobú PN,  nástup na materskú či rodičovskú dovolenku, či z dôvodu prestupu na inú pracovnú pozíciu nesúvisiacu s výkonom SPČ.

[2] Dôvody rozdielov v počte tých, ktorí začali vzdelávanie a ktorí ho úspešne ukončili, boli porovnateľné s dôvodmi v rámci ŠVP SPČ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk