Housing-first pre rodiny v Košiciach. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, 2022)

Titulná strana priebežnej správy Housing-first Bratislava
Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, Daniel Gerbery, 2022)
6. novembra 2023
Národný projekt PROFI II - logo
Vyhodnocovali sme prvotné skúsenosti s realizáciou špecializačného vzdelávania v sociálnej práci
13. novembra 2023

Housing-first pre rodiny v Košiciach. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, 2022)

Titulná strana Housing-first Košice - priebežná správa (Ondrušová, Turkovič, 2022)

Výskum v projekte Housing-first pre rodiny v Košiciach realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe Dohody o spolupráci č. 6/2021 s Nadáciou DEDO. Cieľom priebežnej správy z výskumu v projekte Housing-first pre rodiny je predstaviť doterajšie zistenia z výskumu, s ohľadom na ich využiteľnosť pre zadávateľa a realizátora projektu, Nadáciu DEDO a pre tvorcov politík v meste Košice. Priebežná správa je členená do troch častí. V prvej, teoretickej časti, predstavujeme prehľad vybraných kvalitatívnych výskumov v projektoch založených na bývaní a prehľad vybraných nástrojov hodnotenia zmien v živote účastníkov projektov housing-first, ktoré slúžili ako východisko pri tvorbe výskumného dizajnu v projekte v Košiciach. Druhá časť správy popisuje metodológiu výskumu v projekte v Košiciach, vrátane cieľov výskumu, jeho doterajšieho priebehu a SWOT analýzy uskutočnenia výskumu. V tretej časti predstavujeme doterajšie zistenia z výskumu, ktoré sú ďalej štruktúrované podľa tematického zamerania rozhovorov s účastníčkami projektu a fokusových skupín so sociálnymi pracovníkmi, ktorí rodinám poskytujú priamu podporu a s riadiacimi pracovníkmi projektu.