Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, Daniel Gerbery, 2022)

Titulná strana záverečnej správy Housing-first pre rodiny v Košiciach (Kválová, Turkovič, Mičicová Ľuptáková, 2023)
Ukončovanie bezdomovectva v Košiciach: Záverečná správa z projektu založeného na prístupe housing-first
6. novembra 2023
Titulná strana Housing-first Košice - priebežná správa (Ondrušová, Turkovič, 2022)
Housing-first pre rodiny v Košiciach. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, 2022)
6. novembra 2023

Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, Daniel Gerbery, 2022)

Titulná strana priebežnej správy Housing-first Bratislava

Výskum v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny na základe Zmluvy o spolupráci č. SSV/ODB/012/2021 s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom priebežnej správy z výskumu v projekte Dostupného bývania so sociálnou podporou je predstaviť doterajšie zistenia z výskumu, s ohľadom na ich využiteľnosť pre zadávateľa a realizátora projektu, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy a pre tvorcov politík. Priebežná správa je členená do troch častí. V prvej, teoretickej časti, predstavujeme prehľad vybraných kvalitatívnych výskumov v projektoch založených na bývaní a prehľad vybraných nástrojov hodnotenia zmien v živote účastníkov projektov housing-first, ktoré slúžili ako východisko pri tvorbe výskumného dizajnu v projekte v Bratislave. Druhá časť správy popisuje metodológiu výskumu v projekte v Bratislave, vrátane cieľov výskumu, jeho doterajšieho priebehu a SWOT analýzy uskutočnenia výskumu. V tretej časti predstavujeme doterajšie zistenia z výskumu, ktoré sú ďalej štruktúrované podľa tematického zamerania rozhovorov s účastníkmi projektu a fokusovej skupiny so sociálnymi pracovníkmi, ktorí účastníkom poskytujú priamu podporu.