Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first (Darina Ondrušová, Daniel Škobla, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)

Titulná strana publikácie Eurofound: Slovakia - developments in working life 2022
Nová publikácia o vývoji pracovného života na Slovensku (Eurofound)
17. mája 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2023 (Frédéric Bastiat: Obchodná bilancia)
Bulletin IVPR 5/2023 (Obchodná bilancia)
31. mája 2023

Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first (Darina Ondrušová, Daniel Škobla, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)

Titulná strana výskumnej správy Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first, 2023

Cieľom predkladaného materiálu je ponúknuť východiská pre systematický a koordinovaný zber dát v housing-first projektoch na Slovensku, ako podklad pre vyhodnocovanie ich úspešnosti v prevencii a ukončovaní bezdomovectva.

V rámci jeho prípravy boli v decembri 2022 – marci 2023 realizované tri konzultačné stretnutia s organizáciami realizujúcimi housing-first projekty.

Návrh metodiky okrem iného popisuje ciele a spôsob zberu dát a definuje konkrétne typy dát, ktoré by v housing-first projektoch mali byť zisťované. Patria k nim údaje o organizáciách realizujúcich housing-first projekty, anonymizované dáta o terajšom bývaní či ekonomickej situácii účastníkov/čiek týchto projektov, ako aj údaje o pociťovanej spokojnosti účastníkov/čiek v bývaní a v živote. Dokument tak obsahuje konkrétne položky pre vytvorenie online nástroja zberu dát pri realizácii ďalších housing-first projektov a projektov rýchleho zabývania.