Medzinárodný deň ľudských práv 2022

Úvodné stretnutie k tvorbe metodiky vyhodnocovania úspešnosti housing-first projektov na Slovensku 8.12.2022
Zrealizovali sme prvé zo stretnutí k vyhodnocovaniu housing-first projektov
9. decembra 2022
Titulná strana výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (D. Ondrušová, K. Repková, 2022)
Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2022)
13. decembra 2022

Medzinárodný deň ľudských práv 2022

Eleanor Roosevelt s Všeobecnou Deklaráciou ľudských práv (1948)

Každý rok 10. decembra si svet pripomína Deň ľudských práv, teda deň, v ktorom Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1948 prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Na sprievodnej fotografii je prvá dáma USA, Eleanor Roosevelt, ako drží výtlačok Všeobecnej deklarácie ľudských práv v Lake Success v štáte New York v dočasnom sídle Organizácie Spojených národov v novembri 1848. Jej zásluhy o zrod tohto dokumentu boli kľúčové.

Témou tohtoročného Dňa ľudských práv je Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých.

Ženy a dievčatá na Slovensku i na celom svete pričasto zažívajú obmedzovanie svojich práv na dôstojný a slobodný život. Pričasto sa stretávajú s problémom dovolať sa spravodlivosti a obhájiť svoje práva na duševnú a telesnú integritu. Pričasto zažívajú násilie, mučenie, väznenie, týrania a diskrimináciu v osobnom i pracovnom živote. 

Preto chceme zdôrazniť potrebu spoločnej obrany ľudských práv žien nielen počas kampane proti násiliu na ženách.

ĎAKUJEME každému a každej, kto tento rok podporil svojim hlasom, aktivitami, zdieľaním svojho postoja či fotografie, finančne či materiálne kampaň Zastavme násilie na ženách a zúčastnil sa na podujatiach prebiehajúcich počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. 

ĎAKUJEME organizáciám, ktoré neúnavne poskytujú život a dôstojnosť zachraňujúce služby ženám zažívajúcim násilie.

ĎAKUJEME médiám, ktoré zverejňujú hlasy a príbehy žien, ktoré trpia domácim a sexuálnym násilím, sexuálnym obťažovaním a rodovo podmienenou diskrimináciou.

Sme presvedčení, že len spoluprácou nás všetkých – občanov a občianok, osobností verejného a kultúrneho života, verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií a politickej reprezentácie dokážeme odstrániť násilie na ženách a zabezpečiť nulovú toleranciu tohoto porušovania ľudských práv. 16 dní aktivizmu nestačí. Musíme sa snažiť každý deň v roku nemlčať, konať a obhajovať tie, ktoré to potrebujú.

SPOLOČNE zastavíme násilie.