Zrealizovali sme prvé zo stretnutí k vyhodnocovaniu housing-first projektov

Titulná strana publikácie Eurofound - Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (2022)
Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (nová publikácia)
8. decembra 2022
Eleanor Roosevelt s Všeobecnou Deklaráciou ľudských práv (1948)
Medzinárodný deň ľudských práv 2022
10. decembra 2022

Zrealizovali sme prvé zo stretnutí k vyhodnocovaniu housing-first projektov

Úvodné stretnutie k tvorbe metodiky vyhodnocovania úspešnosti housing-first projektov na Slovensku 8.12.2022

Vo štvrtok 8. decembra Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizoval úvodné stretnutie k tvorbe metodiky vyhodnocovania úspešnosti housing-first projektov na Slovensku. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia 17 organizácií realizujúcich projekty v rámci výzvy podporenej z OP Ľudské zdroje “Dostupné bývanie s prvkami housing-first” a ďalších organizácií, ktoré sa angažujú v tejto oblasti.

Housing-first je na Slovensku novým prístupom podpory ľudí v bytovej núdzi a ukončovania bezdomovectva. Umožňuje získať nájomné bývanie ako prvé, keďže bývanie je predpokladom pre zlepšenie v ďalších oblastiach života, napr. v oblasti zdravia, príjmov, či rodinných vzťahov. Aj preto je dôležité systematicky vyhodnocovať jeho úspešnosť.

Na stretnutí sa v jeho úvode diskutovalo o možnostiach zúčastnených organizácií uplatňovať vo svojich projektoch princípy housing-first, ako sú uvedené v Európskej príručke housing-first. Viacerí zúčastnení v tejto súvislosti poukazovali na to, že housing-first projekty na Slovensku zatiaľ neumožňujú pracovať s najzraniteľnejšími skupinami, napríklad z dôvodu, že ich financovanie je časovo obmedzené na pomerne krátke obdobie. Bez cenovo dostupného bývania a funkčného príspevku na bývanie môžu mať ich klienti po skončení projektu veľké ťažkosti udržať si bývanie.

Ďalšia časť diskusie bola venovaná potrebe a prípadnej podobe zberu dát o housing-first projektoch a ich účastníkoch. Boli zdieľané viaceré skúsenosti, že pomoc jednotlivcom či rodinám v bývaní je aj ekonomicky výhodnejšou formou podpory, napríklad v porovnaní s náhradnou starostlivosťou o deti v centrách pre deti a rodiny. Zároveň bola ako dôležitý cieľ zberu dát o účastníkoch housing-first projektov identifikovaná potreba odbúravania predsudkov medzi prenajímateľmi bytov na komerčnom trhu a ich obáv prenajímať byty napríklad viacdetným rodinám.

Posledný tematický okruh bol venovaný silným a slabým stránkam spomenutej pilotnej výzvy v rámci ESF. Vyhlásenie výzvy s takýmto zameraním bolo na stretnutí hodnotené zvlášť pozitívne. Rovnako zaznievali požiadavky na jej pokračovanie a rozšírenie aj pre ďalších účastníkov. Vďaka tejto výzve sa zatiaľ podarilo zabývať 105 ľudí, jednotlivcov aj rodín, po celom Slovensku. Dôležitým cieľom pracovného stretnutia bola aj podpora sieťovania organizácií realizujúcich housing-first projekty. V tejto súvislosti účastníci vyjadrili záujem o vzdelávacie aktivity v tejto oblasti, vrátane vzájomnej výmeny skúsenosti napríklad formou kazuistických seminárov. 

Na úvodné stretnutie plánujeme nadviazať ďalšími dvomi stretnutiami, na ktorých budeme diskutovať o skúsenostiach so zberom dát v housing-first projektoch v Českej republike a o návrhu metodiky zberu dát v podmienkach SR.

Za Inštitút pre výskum práce a rodiny túto aktivitu zastrešujú: Darina Ondrušová, Martina Mičicová Ľuptáková, Daniel Škobla a Zuzana Turkovič.

Prezentácia zo stretnutia na stiahnutie: kliknite sem