Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)

ZOPO - cesta do Strasbourgu foto
Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia
12. januára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2023
Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)
13. januára 2023

Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)

Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP, II. etapa, M. Kordošová, 2022

Výskumný projekt sa zameriava najmä analýzu a spoznanie procesov a dopadov Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Je pokračovaním výskumnej úlohy z roku 2021 s rovnakým názvom. Zameriava sa na aktuálne informácie a analýzu dopadov Priemyslu 4.0 a nových technológií na vybrané odvetvia hospodárstva a spoločenského života a dopadov na pracovné podmienky a BOZP zamestnancov. Výskumná úloha poskytuje informácie o trendoch v oblasti zavádzania konceptu Priemysel 4.0 a digitalizácie v SR do podnikov a organizácií a poukazuje na dopady konceptu Priemysel 4.0 na jednotlivé vybrané odvetvia hospodárstva SR. Prináša výsledky vlastného malého prieskumu o pracoviskách, na ktorých sa pracuje s robotmi a kobotmi a ich vplyvu na prácu. Prináša prehľad nových/smart technológií podľa vybraných odvetví a ich dopadov na BOZP.