Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)

Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP, II. etapa, M. Kordošová, 2022
Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)
12. januára 2023
IVPR logo
IVPR k výskumu Úradu komisára pre deti
17. januára 2023

Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2023

Cieľom textu je sprehľadniť relevantné dokumenty za účelom formovania východiskovej orientácie pre úvahy, kam by mohol smerovať sociálny výskum problematiky digitalizácie a UI v sektore dlhodobej starostlivosti. S ohľadom na uvedený cieľ, rovnako na limitovaný formát bulletinu, má text skôr prehľadový, než analytický a interpretačný charakter.

Autorkami sú:

Prof. PhDr. K. Repková, CSc. je vedecko-výskumnou pracovníčkou v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, zároveň vysokoškolskou učiteľkou na Inštitúte edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove. Vo svojej vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam politiky zdravotného postihnutia, dlhodobej starostlivosti, aktívneho starnutia a sociálnych služieb, osobitne z hľadiska zavádzania a hodnotenia ich kvality. Angažuje sa aj v rezortnom vzdelávaní, garantuje špecializačný vzdelávací program „Sociálna posudková činnosť“.

RNDr. M. Kordošová, PhD. vedecko-výskumnou pracovníčkou v IVPR. Hlavnou oblasťou jej expertízy je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy, faktory pracovného a životného prostredia. Venuje sa socioekonomickým, environmentálnym, zdravotným a pedagogickým aspektom ochrany zdravia pri práci. V portfóliu má širokú publikačnú činnosť v odborných časopisoch, periodikách. Vydala niekoľko odborných monografií. Pracuje na viacerých národných a medzinárodných projektoch a je členkou viacerých poradných orgánov MPSVR SR, NIP-u, EA BOZP, Eurofound a pod. v oblasti BOZP.