Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia

Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2022
Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením)
15. decembra 2022
Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP, II. etapa, M. Kordošová, 2022
Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)
12. januára 2023

Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia

ZOPO - cesta do Strasbourgu foto

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách získalo možnosť zúčastniť sa zaujímavej zahraničnej študijnej návštevy s názvom Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia, ktorá sa uskutočnila 17. – 18. novembra v Štrasburgu.

Študijná návšteva bola organizovaná tímom venujúcim sa rómskym a kočovníckym ženám a divíziou rodovej rovnosti Rady Európy v rámci spolupráce medzi Radou Európy a grantami EHP a Nórska.

Hlavným cieľom študijnej návštevy bolo zapojenie účastníčok a účastníkov do diskusie o európskych normách, štandardoch, mechanizmoch pre prevenciu a elimináciu násilia na rómskych ženách a zdieľanie skúseností v problematike prístupu rómskych a kočovných žien k spravodlivosti.

V rámci skúseností s opatreniami na projektovej úrovni bol predstavený medzinárodný projekt s názvom ROMACT a projekt s názvom JUSTROME, ktoré vo svojich aktivitách posilňovali postavenie rómskych žien, aby primerane riešili diskrimináciu a iné porušovanie ľudských práv. Dobrú prax na legislatívnej úrovni predstavilo Nórsko. Najzávažnejšie zistenia, v zmysle nedostatočných opatrení v tejto oblasti, v jednotlivých krajinách predstavili zástupkyne monitorovacieho mechanizmu Istanbulského dohovoru (GREVIO) a zástupca Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI).

Zdieľanie zistení z rôznych európskych krajín prinieslo množstvo podnetov, odporúčaní a inšpirácii pre zlepšenie situácie rómskych a kočovníckych žien a ich prístupu k spravodlivosti, zefektívnenie prístupu zo strany pomáhajúcich profesií a scitlivenie laickej verejnosti k týmto témam.

Študijná návšteva je predbežným krokom, ktorý pripravuje pôdu pre konferenciu v rámci siete SYNERGY proti rodovo podmienenému a domácemu násiliu v Bulharsku v júni 2023, ktorá bude organizovaná vďaka podpore grantového programu EHP a Nórska.

Study Visit Strasbourg 1 - foto
Study Visit Strasbourg 2 - foto

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Logo Norway grants a slovenský štátny znak
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe - Nórske granty slogan