Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)

Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)
Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)
6. februára 2023
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. januáru 2023 (R. Bednárik, 2023)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)
14. februára 2023

Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)

Titulná strana výskumnej úlohy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa (Miroslava Kordošová, 2022)

Predkladaná správa z výskumnej úlohy sa snaží priniesť ucelené informácie z oblasti psychosociálnej záťaže, psychosociálnych rizík a možností ich riešenia na podnikovej i celospoločenskej úrovni. Prináša prehľad najnovších poznatkov z oblasti psychosociálnych rizík, súvislosti psychosociálnych rizík s muskuloskeletálnymi ochoreniami, digitalizáciou a novými formami práce, dopady pandémie COVID-19 na psychosociálnu pracovnú záťaž a zdravie zamestnancov, návrhy stratégie a programov prevencie a intervencie v oblasti BOZP pre národnú i podnikovú prax. Predstavuje II. etapu riešenia dvojročného výskumného projektu. Obsahuje analýzu problematiky z pohľadu expertov na danú oblasť, prehľad aktivít kompetentných inštitúcií a prehľad literatúry a zdrojov v skúmanej oblasti na úrovni EÚ a SR.