Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Titulná strana výskumnej úlohy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa (Miroslava Kordošová, 2022)
Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)
13. februára 2023
Ilustračný obrázok - ruky naťahujúce sa jedna k druhej. Obrázok k diskusii Spoločne proti násiliu.
SPOLOČNE PROTI NÁSILIU – verejná diskusia 2. marca 2023
16. februára 2023

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. januáru 2023 (R. Bednárik, 2023)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.