Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie na trh práce v SR. Výsledky empirického prieskumu (Daniela Kešelová, Rastislav Bednárik, Daniel Gerbery, Darina Ondrušová, 2022)

Ilustračný obrázok - digitalizácia a robotizácia, EU OSHA logo
Digitalizácia, robotizácia a umelá inteligencia (Aktivity Európskej agentúry pre BOZP – EU OSHA)
5. septembra 2022
Logo MPSVR SR, IVPR, FF PU v Prešove, IESP
Organizujeme diskusie o krízovom riadení v pobytových sociálnych službách
9. septembra 2022

Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie na trh práce v SR. Výsledky empirického prieskumu (Daniela Kešelová, Rastislav Bednárik, Daniel Gerbery, Darina Ondrušová, 2022)

Titulná strana VÚ Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie... (2022)

Výskumná úloha vychádza zo strategických dokumentov zameraných na problematiku robotizácie, automatizácie a digitalizácie, konkrétne z Koncepcie inteligentného priemyslu, z Akčného plánu inteligentného priemyslu, zo Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Prináša predovšetkým empirické zistenia v oblasti digitalizácie a automatizácie vo vybraných podnikoch zo sektora priemyslu v SR. Cieľom prieskumu bolo identifikovať mieru uplatnenia digitálnej transformácie a analyzovať pripravenosť na digitálnu transformáciu v priemyselných podnikoch na Slovensku z hľadiska dopadov na zamestnanosť a ľudské zdroje. Prieskum sa realizoval prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol distribuovaný zamestnávateľským subjektom v sektore priemyslu na základe zoznamu podnikov z Registra organizácií Štatistického úradu SR.