Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Darina Ondrušová, 2022)

EU OSHA logo
Európsky týždeň BOZP
24. októbra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2022
Bulletin IVPR 10/2022 (Nočná práca a zmenová práca. Dopady na zdravie a riziká)
31. októbra 2022

Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Darina Ondrušová, 2022)

Titulná strana výskumnej úlohy Ondrušová, D.: Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv. ochrany detí, 2022

V roku 2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorou okrem iného došlo k transformácií detských domovov na multifunkčné zariadenia, centrá pre deti a rodiny, poskytujúce nielen náhradnú starostlivosť deťom pobytovou formou, ale aj pomoc rodinám pri predchádzaní umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti terénnou a ambulantnou formou.

Novela tiež zaviedla možnosť dobrovoľných pobytov detí, príp. rodičov s dieťaťom v centrách pre deti a rodiny. Cieľom tejto správy je predstaviť zistenia z výskumu zameraného na hodnotenie skúseností s transformáciou detských domovov na centrá pre deti a rodiny.

Výskum bol realizovaný v 1. polroku 2022 a opieral sa o dostupné štatistické dáta o umiestňovaní detí do CDR na základe rozhodnutia súdu a na základe dohody o spolupráci s rodinami. Jeho súčasťou tiež boli rozhovory s riaditeľmi vybraných centier pre deti a rodiny, vedúcimi oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a tri fokusové skupiny s terénnymi pracovníkmi centier pre deti a rodiny.

Z uskutočneného výskumu vyplynulo, že respondenti vnímali ciele transformácie, osobitne pričlenenie terénnych a ambulantných služieb pre rodiny k centrám pre deti a rodiny, pozitívne. Zároveň poukázali na niektoré nedostatky implementačnej praxe, ako napr. nedostatok psychológov v terénnych tímoch, náročné pracovné podmienky zamestnancov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a chýbajúce účinné nástroje pomoci rodinám pri zabezpečovaní a udržaní si bývania.