Ciele projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”

IVPR logo
IVPR v médiách – október 2021
15. októbra 2021
Aktivity projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”
18. októbra 2021

Ciele projektu “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”

  • Priniesť aktuálne poznatky o ochrane žien a ich detí pred násilím
  • Vytvoriť koordinovanú ochranu pred násilím prostredníctvom práce regionálnych koordinátorov
  • Posilniť aktivity zamerané na primárnu prevenciu domáceho a rodovo podmieneného násilia
  • Zlepšiť postupy na prevenciu druhotnej viktimizácie najmä prostredníctvom zvýšenia dostupnosti špeciálnych výsluchových miestností polície
  • Prostredníctvom špecializovaného vzdelávania vytvoriť predpoklady pre vznik policajných tímov špecialistov zameraných na vyšetrovanie prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia
  • Realizovať programy pre páchateľov násilia a prednášky pre mladých ľudí zamerané na prevenciu násilia páchaného na ženách
Logo Norway Grants a štátny znak Slovenskej republiky