Nový podcast Budúcnosť je rovnosť

IVPR logo
IVPR k výskumu Úradu komisára pre deti
17. januára 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – január 2023
24. januára 2023

Nový podcast Budúcnosť je rovnosť

J. Jablonická Zezulová a M. Lemešová - e-learningový kurz Budúcnosť je rovnosť

Vypočujte si najnovší podcast NoPráve z dielne Slovenského národného strediska pre ľudské práva, v ktorom sa Jakub Popík zhováral s analytičkou Janou Jablonickou-Zezulovou a pedagogičkou Miroslavou Lemešovou (na fotografii). Témou tohto zaujímavého podcastu je jedinečný interaktívny vzdelávací kurz, ktorý vznikol ako jeden z najnovších výstupov činnosti národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie.

Link na podcast: https://noprave.podbean.com/e/buducnost-je-rovnost/

Ilustrácia z kurzu, zobrazujúca tzv. sklenený strop

Krásne ilustrovaný e-learningový kurz je určený pre širokú verejnosť a nájdete ho na totojerovnost.online. Či už pracujete vo verejnej alebo súkromnej sfére, s deťmi, dospievajúcimi či dospelými, alebo si chcete kurz urobiť v rámci vlastného sebarozvoja. Kurz zábavnou a interaktívnou formou poskytuje informácie o mechanizmoch rodovej (ne)rovnosti, pomenúva kľúčové pojmy, koncepcie a prístupy, ktoré ovplyvňujú život každého a každej z nás. E-learning začína detstvom, pokračuje zážitkami v škole, strasťami a radosťami dospievania, vstupom do pracovného a rodinného života v dospelosti a končí zaslúženou starobou. V každej časti e-learningu je možnosť nazrieť do kľúčových momentov v živote hlavnej postavy a ľudí, ktorí ju v jej živote sprevádzajú. Deje sa tak pomocou rôznych cvičení, kvízov a zadaní. Na konci každej z nich získa účastník alebo účastníčka informáciu o svojom pokroku.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.