Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2021 (Zuzana Očenášová, 2022)

Rodinná poradňa Žilina
25. apríla 2022
IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2022
4. mája 2022

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2021 (Zuzana Očenášová, 2022)

Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v príp. partnerského a dom. násilia za rok 2021, Z. Očenášová, 2022

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už štvrtý rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných administratívnych dát týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Uvádza, koľko takýchto trestných činov evidovala v roku 2021 polícia, koľko osôb bolo súdených a odsúdených. Zameriava sa tiež na najčastejšie páchané trestné činy akými sú nebezpečné vyhrážanie alebo týranie blízkej osoby a zverenej osoby ako aj na typy vzťahov, v ktorých k partnerskému alebo domácemu násiliu dochádza. Predkladaná správa Zuzany Očenášovej rozdeľuje blízke vzťahy na partnerské násilie na ženách, partnerské násilie na mužoch a na domáce násilie v ostatných príbuzenských vzťahoch, napr. deti voči rodičom, rodičia voči deťom, násilie voči súrodencom alebo starým rodičom a pod.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ