Slovenská delegácia na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v OSN

Medzinárodný deň žien 2023
Medzinárodný deň (obhajoby práv) žien pripomína, čo všetko ešte ženám k dosiahnutiu skutočnej rovnosti v spoločnosti chýba (Tlačová správa)
8. marca 2023
Informačný spravodajca DISSO 2/2022
16. marca 2023

Slovenská delegácia na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v OSN

banner - 67. zasadnutie Komisie pre postavenie žien v OSN

Každý rok v marci sa v budove organizácie Spojených národov v New Yorku stretávajú aktivistky, obhajkyne ženských práv, experti a expertky, ako aj vládne delegácie štátov celého sveta na výročnom zasadnutí Commission on the Status of Women/Komisie pre postavenie žien (https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023).

Túto globálnu konferenciu zvoláva UN Women s cieľom navrhnúť efektívne riešenia pre pretrvávajúce formy diskriminácie, ktorým čelia ženy a dievčatá na celom svete.

Tento rok mal náš národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie osobné zastúpenie na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien OSN (CSW67).

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v termíne od 6. – 17. 3. 2023 a bolo to prvé stretnutie CSW od vypuknutia pandémie COVID-19 od roku 2019, pričom hlavná téma zasadnutia znela: „Inovácie, technologické zmeny a vzdelávanie v digitálnom veku na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat”.

Medzinárodný deň žien spolu so ženami z celého sveta oslávili v New Yorku Jana Jablonická-Zezulová, vedúca Aktivity 1 národného projektu, a odborné garantky národného projektu Silvia Porubänová a Oľga Pietruchová. Tešíme sa na ich skúsenosti a nové kontakty z pracovných stretnutí s osobnosťami z globálneho ženského hnutia.

Jana Jablonická-Zezulová
Oľga Pietruchová a Silvia Porubänová

Oľga Pietruchová vystúpila počas zasadnutia Komisie s príspevkom na podujatí organizovanom OSCE s názvom “Digitálne posilnenie postavenia žien v konfliktných prostrediach: Prečo je to dôležité”(https://www.osce.org/secretariat/538056).

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.