Medzinárodný deň (obhajoby práv) žien pripomína, čo všetko ešte ženám k dosiahnutiu skutočnej rovnosti v spoločnosti chýba (Tlačová správa)

Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2023 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (R. Bednárik)
Bulletin IVPR 3/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023)
7. marca 2023
banner - 67. zasadnutie Komisie pre postavenie žien v OSN
Slovenská delegácia na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v OSN
14. marca 2023

Medzinárodný deň (obhajoby práv) žien pripomína, čo všetko ešte ženám k dosiahnutiu skutočnej rovnosti v spoločnosti chýba (Tlačová správa)

Medzinárodný deň žien 2023

Bratislava, 7. 3. 2023 Ak chceme odstrániť nerovnosti, ktorým čelia ženy a dievčatá, potrebujeme slovenskú spoločnosť vzdelávať o tom, čo je to rovnosť a prečo sú rodové stereotypy škodlivé ako pre ženy, tak pre mužov.

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý implementuje Inštitút pre výskum práce a rodiny, nedávno predstavil unikátny projekt TOTO JE ROVNOSŤ – komplexný e-learning rodovej rovnosti, ktorý je bezplatne k dispozícii na webstránke https://totojerovnost.online. Toto online vzdelávanie je vhodné pre kohokoľvek, kto sa chce zábavnou a interaktívnou formou dozvedieť viac o mechanizmoch rodovej (ne)rovnosti, spoznať kľúčové pojmy, koncepcie a prístupy, ktoré ovplyvňujú život každého a každej z nás.

„MDŽ je príležitosťou uvedomiť si, že tento deň je nielen oslavou odvahy a sily ženského emancipačného hnutia z minulosti. Je zároveň dňom, kedy ženy a dievčatá upozorňujú na pretrvávajúce problémy, ktorým čelia: partnerské a sexuálne násilie doma i na pracovisku, porušovanie reprodukčných práv, nedostatočná reprezentácia v politike a verejnom živote, nespravodlivé ohodnotenie práce v zamestnaní, viacnásobná diskriminácia na základe etnicity, sexuálnej a rodovej identity či zdravotného znevýhodnenia a samozrejme všadeprítomné rodové stereotypy a sexizmus,“ uviedla Jana Jablonická Zezulová, analytička a výskumníčka národného projektu.

Pre tohtoročný Medzinárodný deň žien UN Women zvolilo tému „DigitALL: Inovácie a technológie pre rodovú rovnosť“. Táto téma nás upozorňuje na mnoho naliehavých výziev pri snahe dosiahnuť rovnosť žien a dievčat v oblasti digitálnej a informačnej oblasti. Táto téma je v súlade s prioritnou témou prebiehajúceho 67. zasadnutia Komisie pre postavenie žien (CSW-67), ktorú organizuje UN Women: „Inovácie a technologické zmeny a vzdelávanie v digitálnom veku na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a žien“.

Digitálne zručnosti a online vzdelávanie sú v súčasnosti kľúčové aj v oblasti ľudských práv a obhajoby ženských práv, takže online vzdelávanie TOTO JE ROVNOSŤ, prvé svojho druhu na Slovensku, môže významne pomôcť študentstvu na všetkých stupňoch škôl. Absolventov a absolventky prevedie hravou formou rozličnými formami diskriminácie, s ktorými sa ženy stretávajú v priebehu celého svojho života. Prostredníctvom fiktívnej hrdinky Alex kurz poukazuje na rodové stereotypy, ťažkosti so zladením rodinného a pracovného života, domáce násilie, poruchy príjmu potravy, rodový mzdový rozdiel a sklený strop, či nižšie dôchodky žien.

Spoluautorka online kurzu TOTO JE ROVNOSŤ, odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK Katarína Minarovičová o tomto vzdelávaní povedala: „Je dôležité si pripomínať, že rodová rovnosť priamo súvisí s ľudskými právami žien. Prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, či možnosť voliť – to všetko ženám nespadlo z neba. Ženy v minulosti museli bojovať za svoje práva a ženy dnes, žiaľ, zažívajú takisto obmedzovanie svojich práv. Cieľom nášho interaktívneho e-learningu nie je dávať hotové odpovede, ale klásť otázky a ponúknuť zdroje na ďalšie štúdium“.

132 mil. dievčat na celom svete nechodí do školy. 2x vyššia pravdepodobnosť nenavštevovania školy v krajinách postihnutých konfliktom. Iba 66 % krajín dosiahlo rodovú rovnosť. Nezohľadňovanie rodového hľadiska vo vyučovaní, vytváranie rodových rozdielov v učení a rozvoji zručností.

Blog o vzniku e-learningu TOTO JE ROVNOSŤ: https://blog.sme.sk/totojerovnost/spolocnost/autorka-kurzu-o-rodovej-rovnosti-po-vykroceni-z-komfortnej-zony-toho-mozeme-vela-objavit

Informácie o rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie nájdete tu: https://www.totojerovnost.eu/aktuality/

Kontakt pre médiá: Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, tel. +421 902 138962, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ