Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Logo Eurofound
Living, working and COVID-19 – výsledky prieskumu
5. októbra 2020
Ženské euro má hodnotu 80,6 centa (Zdroj: Eurostat)
22. október – Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov (tlačová správa)
22. októbra 2020

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Titulná strana publikácie Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Od jari tohto roku zaviedli európske vlády karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Aj pre ľudí žijúcich na Slovensku znamenali tieto opatrenia bezprecedentné a radikálne zmeny ich životných okolností. Zmeny v každodennom živote vyplývali z obmedzení služieb, zmien pracovných režimov i režimov starostlivosti o rodinných príslušníkov a domácnosť. Opatrenia, ktoré jednotlivé štáty zaviedli, na jednej strane vnímame ako faktory ovplyvňujúce trhy práce či služieb, na druhej strane musíme reflektovať i to, že mali (a budú mať) zásadný vplyv na kvalitu života žien a mužov.

Dopad krízy nikdy nie je rodovo neutrálny a COVID-19 nie je výnimkou. Zatiaľ čo vo väčšej miere na ochorenie umierajú muži, ženy a dievčatá sú viac zasiahnuté ekonomickými a sociálnymi dôsledkami pandémie. Online prieskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý trval od polovice mája 2020 do konca júna 2020, sa zameriaval primárne na zmeny v pracovnom živote na trhu práce i vo vykonávaní tzv. domácej práce starostlivosti o domácnosť a členov rodiny. Celoeurópske dáta poukazujú hlavne na to, že zásadné zmeny predstavovali karanténne opatrenia pre ľudí žijúcich v početnejších rodinách – najmä pre partnerov a partnerky s deťmi, pre ktorých a ktoré práca z domu predstavovala komplikácie v zosúladení pracovného a domáceho času. Dáta tiež poukazujú na každodennú nutnosť práce starostlivosti v našich domácnostiach, ktorá bola o to akútnejšia a cennejšia, že ju nemohli poskytovať verejné a súkromné organizácie.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.