Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – diskusie
29. júna 2020
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Násilie na ženách a v rodinách verejnosť nahlasovala viac v období pandémie koronavírusu – tlačová správa
1. júla 2020

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a aktérok v oblasti domáceho násilia a násilia na ženách bola opakovane identifikovaná ako nevyhnutná pre efektívny boj s týmito fenoménmi.

Tradičné modely riešenia prípadov domáceho násilia a násilia na ženách stoja na izolovaných aktéroch, na ktorých sa môžu obete násilia obrátiť. Tie vedú k obmedzenej informovanosti nielen medzi orgánmi, ktoré majú poskytovať pomoc obetiam, ale aj medzi obeťami samotnými.

Nekoordinované postupy vedú k horšiemu riešeniu prípadov násilia a v konečnom dôsledku zaťažujú obeť potrebou opakovaných návštev, aktívneho vyhľadávania pomoci a podobne.

Multiinštitucionálny prístup by mal byť holistický a koordinovaný tak, aby všetky aktivity, opatrenia a programy na seba nadväzovali a boli harmonizované. A to od aktivity orgánov činných v trestnom konaní, po zdravotnícke služby, psycho-sociálne služby, služby zabezpečujúce bezpečnosť obetí a tak ďalej. Výhodou takejto spolupráce inštitúcií a organizácií podieľajúcich sa na riešení prípadov domáceho násilia a násilia na ženách je, že sa tým zároveň vytvára sieť ľudí, na ktorých je možné zacieliť vzdelávanie a ktorí tvoria významný zdroj informácií o tom, čo v danom systéme funguje a čo naopak nie.

Takýto prístup zo sebou nesie mnoho výziev, pretože na to aby bol efektívny, musia do neho byť zapojení aktéri z rôznych profesionálnych a inštitucionálnych sfér, medzi ktorými je potrebné vytvoriť vzájomnú dôveru a ochotu a spolupracovať.

Hlavnými cieľmi multiinštitucionálneho prístupu bude vždy zaručiť a zabezpečiť prístup k službám a pomoci pre obete. Tieto služby musia byť vzájomne prepojené a poskytované na základe spoločných, dohodnutých pravidiel, metód a postupov. Musia mať stanovenú zodpovednosť aktérov na jednotlivých úrovniach, pričom aktéri musia byť koordinovaní v oblasti riešenia prípadov domáceho násilia a násilia na ženách, ako aj v oblasti prevencie. Napokon je nevyhnutné, aby vzájomná spolupráca viedla k zberu presných a spoľahlivých dát o prípadoch násilia a jednotlivých intervenciách.

Cieľom tejto štúdie je preto opísať dobrú prax v krajinách, ktoré aplikujú modely multiinštitucionálnej spolupráce, či už na všetkých úrovniach, alebo aspoň v niektorých oblastiach súvisiacich s domácim násilím a násilím na ženách. Dokument pritom používa základnú terminológiu a východiská, ktoré už boli podrobne rozpracované v iných publikáciách, najmä pojmy multiinštitucionálna spolupráca, resp. multiinštitucionálna intervencia, ktorej formou sú aj intervenčné tímy a centrá.


Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.


Viac publikácii a odkazov na publikácie a odborné výskumy KMC nájdete na https://www.zastavmenasilie.gov.sk/vyskumy/