Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)

Upútavka na diskusiu Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?
Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien? Diskusia
26. mája 2020
IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2020
4. júna 2020

Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)

Titulná strana publikácie Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, IVPR)

Dovoľujeme si vás upozorniť na našu novú publikáciu s názvom Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018. Jej autorkou je Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička pre výskum a monitoring Koordinačno-metodického centra  pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Viac o tejto odbornej publikácii: 

Analýza sa venuje postupom zberu a spracovávania administratívnych dát v polícii, v súdnictve, na prokuratúre a v zdravotníctve za rok 2018. Cieľom správy bolo aj vytvorenie ukazovateľov o počte prípadov rodovo podmieneného násilia a spôsobe, akým boli ukončené. Ako vzor ukazovateľov slúžili Indikátory partnerského a sexualizovaného násilia, stanovené Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, s cieľom, aby slovenské ukazovatele zodpovedali indikátorom v rámci EÚ.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.


Viac publikácii a odkazov na publikácie a odborné výskumy KMC nájdete na https://www.zastavmenasilie.gov.sk/vyskumy/