Nová publikácia: Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to?

Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2023
Bulletin IVPR 8/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023)
28. septembra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2023
Bulletin IVPR 9/2023 (Choroby súčasnej rodiny)
2. októbra 2023

Nová publikácia: Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to?

Titulná strana publikácie Pracovisko bez sexuálneho obťažovania - ako na to?

Dovoľujeme si Vás upozorniť na našu najnovšiu publikáciu. Ide o metodiku a učebnicu pre profesie psychológie, sociálnej práce, manažmentu i práva, ktorá sa venuje sexuálnemu obťažovaniu v organizáciách, vrátane obťažovania na pracovisku. Publikácia vychádza z výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný národným projektom “Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie” na Slovensku a pripravil ju autorský tím v zložení Mgr. Veronika Valkovičová, PhD., Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. a doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Dostupná je bezplatne v digitálnej podobe na webstránke národného projektu Toto je rovnosť: https://www.totojerovnost.eu/vyskum/

Stiahnuť publikáciu Pracovisko bez sexuálneho obťažovania – ako na to?

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.