Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

IVPR logo
IVPR v médiách – august 2021
2. augusta 2021
Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2020 (IVPR, Z. Očenášová, 2021)
Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)
5. augusta 2021

Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Titulná strana publikácie Vplyv protipandemických opatrení na násilie páchané na ženách (IVPR, Zuzana Očenášová, 2021)

Podobne ako na celom svete, aj na Slovensku priniesla pandémia COVID-19 nárast partnerského násilia na ženách. Protipandemické opatrenia viedli k sociálnej izolácii a ženy zažívajúce násilie a ich deti sa ocitli uzavreté v domácnostiach s násilníkom, čo umožnilo vyššiu intenzitu násilia, kontrolujúceho správania a vznik nových, s vírusom spojených spôsobov násilia. Zároveň opatrenia znížili dostupnosť služieb a neformálnej podpory od okolia žien.

Správa z dostupných dát analyzuje, aké kroky na ochranu týchto žien boli realizované na Slovensku a aký dopad mali protipandemické opatrenia na ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk