Dopady pandémie koronavírusu na životy žien (Andrej Kuruc)

Ilustračný obrázok - domáce násilie počas epidémie koronavírusu - ako ďalej?
Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej? (Sára Činčurová)
18. marca 2020
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Národná linka pre ženy už aj cez e-mail
27. marca 2020

Dopady pandémie koronavírusu na životy žien (Andrej Kuruc)

Ilustračný obrázok - žena v rúšku

Vážené dámy, vážení páni, v súčasnosti pre ohrozenia i následky súvisiace s pandémiou koronavírusu prežívame neľahké časy. Potreba informovanej reakcie a nevyhnutných zmien sa netýka iba našich osobných a rodinných životov.

Ochrana verejného zdravia, minimalizácia celej plejády mysliteľných rizík a strát je našou spoločnou úlohou a výzvou! Preto sme sa rozhodli sústrediť naše analytické, výskumné, publikačné kapacity na aktuálnu reflexiu kritických tém a oblastí.

Na webstránke budeme pravidelne uverejňovať krátke štúdie, analýzy, námety. Ich obsah i forma bude operatívne odrážať celospoločenské priority.  Naším cieľom je najmä prinášať pozitívne posolstvá, upriamiť pozornosť na potenciál kvality a nádeje.

V mene všetkých kolegýň a kolegov Vám prajem veľa zdravia, síl a vytrvalosti.

S úctou Silvia Porubänová

Inštitút pre výskum práce a rodiny sa rozhodol zosumarizovať, aké sú dopady pandémie koronavirusu špecificky na ženy a na čo treba myslieť pri prijímaní inštitucionálnych opatrení vo vzťahu k ženám.

Kríza spôsobená koronavírusom má nečakané dopady na každodenné životy ľudí na celom svete a aj na Slovensku. Treba si však uvedomiť, že táto pandémia zároveň zhoršuje a zväčšuje všetky existujúce spoločenské nerovnosti, aj keď politici a političky tvrdia, že aktuálne nie je namieste na to upozorňovať, keďže bezprostredná kríza súvisiaca s ochorením COVID-19 stále pretrváva. Zatiaľ nad tým príliš nerozmýšľame, ale kríza spôsobená vírusom neproporčne ovplyvnila a ovplyvní  najmä životy žien. Zatiaľ čo snahy o zmiernenie dopadov pandémie pokračujú, zvýšené percento žien sa nachádza v prvej línii boja proti vírusu, keďže pracujú ako zdravotníčky, sociálne pracovníčky či predavačky. Mnohé z nich môžu očakávať a zažívajú dlhší pracovný čas, zatiaľ čo sa snažia šikovne zabezpečiť potreby vo vlastnej domácnosti spojené aj so starostlivosťou o ich deti a ostatných členov rodiny. A tento tlak je enormný.  

Preto sme sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny rozhodli zosumarizovať, aké sú dopady pandémie koronavírusu špecificky na ženy a na čo treba myslieť pri prijímaní inštitucionálnych opatrení vo vzťahu k ženám.

Zároveň sme požiadali o vyjadrenia aj odborníčky na rodovú rovnosť a postupne ich budeme zverejňovať na našej facebookovej stránke Toto je rovnosť a na našom Instagrame.

Čítajte ďalej tu

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.