Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. 2. doplnené vyd. (Marián Filčík, 2023)

Titulná strana publikácie Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (André, Očenášová - PERD, 2023)
Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Zuzana André, Zuzana Očenášová, 2023)
16. novembra 2023
Pozvánka na diskusiu 24.11.2023 - Zastavme násilie na ženách
Diskusia Zastavme násilie na ženách naživo už tento piatok!
23. novembra 2023

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. 2. doplnené vyd. (Marián Filčík, 2023)

Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec... 2. doplnené vyd. (Filčík, PERD, 2023)

V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a aktérok v oblasti domáceho násilia a násilia na ženách bola opakovane identifikovaná ako nevyhnutná pre efektívny boj s týmito fenoménmi. Tradičné modely riešenia prípadov domáceho násilia a násilia na ženách stoja na izolovaných aktéroch, na ktorých sa môžu obete násilia obrátiť. Tie vedú k obmedzenej informovanosti nielen medzi orgánmi, ktoré majú poskytovať pomoc obetiam, ale aj medzi obeťami samotnými. Nekoordinované postupy vedú k horšiemu riešeniu prípadov násilia a v konečnom dôsledku zaťažujú obeť potrebou opakovaných návštev, aktívneho vyhľadávania pomoci a podobne. Prvotným cieľom tejto štúdie bolo opísať dobrú prax v krajinách, ktoré aplikujú modely multiinštitucionálnej spolupráce, či už na všetkých úrovniach, alebo aspoň v niektorých oblastiach súvisiacich s domácim násilím a násilím na ženách, a následne na podklade analýzy podmienok pre zavedenie intervenčných tímov na Slovensku vytvoriť ich model, ktorý by bolo možné ukotviť v legislatíve a uviesť do praxe. V závere kompletizácie analytickej časti zasiahol do života nielen nás všetkých, ale aj do života tejto publikácie COVID-19. Relatívna nedostupnosť dovtedajších podporných služieb v dôsledku protiepidemických opatrení eskalovala nielen vytvorenie modelu multiinštitucionálnej intervencie, ale aj prijatie legislatívy pre jeho zavedenie v podobe Intervenčných centier pre obete domáceho násilia do praxe. Preto súčasťou druhého doplneného vydania tejto publikácie je aj popísanie stavu a výsledkov od 1. 1. 2022, odkedy začali na Slovensku v každom kraji pôsobiť intervenčné centrá.

Dokument používa základnú terminológiu a východiská, ktoré už boli podrobne rozpracované v iných publikáciách, najmä pojmy multiinštitucionálna spolupráca, resp. multiinštitucionálna intervencia, ktorej formou sú aj intervenčné tímy a centrá.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ