Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020)

Ilustračný obrázok - študentka sediaca na zemi
Sexuálne obťažovanie na slovenských vysokých školách (Tlačová správa)
12. februára 2021
Ilustračný obrázok - graffiti zobrazúce dievčatko s odlietavajúcim balónom
Rozhodovanie súdov týkajúce sa ochrany záujmov a bezpečia maloletého dieťaťa musí zohľadňovať aj ochranu žien a detí pred násilím (Tlačová správa)
18. februára 2021

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020)

Dekoračný obrázok, grafika

Príručka, ktorú Vám predkladáme, poskytuje základnú orientáciu v problematike sexuálneho obťažovania; ponúka jej vymedzenie, paletu foriem, výskumne podložené dáta o výskyte tohto javu a spektre jeho potenciálnych dôsledkov. Text príručky sprevádzajú podnetné výroky z kvalitatívneho výskumu, ktorého sa zúčastnili študenti a študentky so skúsenosťou sexuálneho obťažovania na akademickej pôde na Slovensku. Príručka približuje aj nástroje prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania na vysokých školách a v závere prináša kľúčové informácie pre osoby, ktoré zažili sexuálne obťažovanie.

Príručka je adresovaná všetkým osobám, ktorých život je aktuálne spätý s akademickou pôdou, či už sú v pozícii študujúcich alebo interných a externých zamestnancov a zamestnankýň. Môže im pomôcť jasnejšie rozlišovať nežiadúce správanie, zvýšiť povedomie o ich právach i o spoločnej zodpovednosti za úroveň organizačnej a spoločenskej kultúry. Príručka môže poslúžiť ako sprievodca v procese vytvárania interných smerníc zameraných na prevenciu sexuálneho obťažovania a/alebo pri aktualizácii etických kódexov, s cieľom aby v ich obsahu bola predmetná problematika explicitným spôsobom zohľadnená. Konkrétna podoba týchto dokumentov bude musieť byť vždy šitá na mieru špecifikám konkrétnej vysokej školy. Ich dôsledná implementácia do reálneho života bude následne každodennou výzvou pre všetkých, ktorí chcú byť verní poslaniu vysokých škôl. Zoči voči konkrétnym výzvam týkajúcim sa problematiky sexuálneho obťažovania na vysokých školách, prajeme všetkým zainteresovaným potrebnú mieru odvahy.

Publikácia Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.