Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy (Jitka Dvořáková, Anna Mondeková, 2020)

Titulná strana publikácie Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)
Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)
22. júla 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – august 2021
2. augusta 2021

Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy (Jitka Dvořáková, Anna Mondeková, 2020)

Titulná strana publikácie IVPR Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov...

Štátne politiky a legislatíva sú vo väčšine prípadov považované za rodovo neutrálne, keďže z ich zavádzania do praxe majú mať úžitok všetci členovia a členky spoločnosti rovnako. Reálne dopady takýchto zdanlivo neutrálnych opatrení však môžu byť pre ženy a mužov odlišné. Štrukturálne rodové nerovnosti sú stále dennodennou súčasťou života; ženy v mnohých prípadoch stále nedisponujú rovnakým prístupom k zdrojom či kontrolou nad zdrojmi, a to najmä z dôvodu rozdielov v mzdách v neprospech žien či kvôli nízkemu zastúpeniu žien v politickej reprezentácii. Kvôli týmto dôvodom i prístup známy ako „rovnaké zaobchádzanie“, ktorý predpokladá rovnaké podmienky a možnosti u žien aj mužov, v praxi často utvrdzuje rodové nerovnosti.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Nájdete ju aj na stránke Toto je rovnosť.

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.