Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Andrej Kuruc, Monika Grochová, Zuzana Očenášová, 2021)

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2022
4. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2022
Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)
8. februára 2022

Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Andrej Kuruc, Monika Grochová, Zuzana Očenášová, 2021)

Titulná strana publikácie Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, 2021

Predkladaná metodika má slúžiť ako podklad na monitoring dostupnosti a kvality špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Táto cieľová skupina si v rámci poskytovania podporných služieb vyžaduje špecifický prístup, ktorý zohľadňuje príčiny a dopad násilia, ktoré ženy a ich deti zažívajú, a ktorý kladie dôraz na ich fyzické a psychické bezpečie. Cieľom metodiky je monitorovanie dostupnosti a kvality ako podkladu pre ďalší kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj služieb.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ