Regionálne akčné plány (RAP) proti násiliu

Zastavme násilie na ženách 2022, diskusia 7.12.2022
POZOR! Verejná diskusia “Zastavme spoločne násilie na ženách!” zrušená
7. decembra 2022
Titulná strana publikácie Eurofound - Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (2022)
Living, working and COVID-19 in the European Union and 10 EU neighbouring countries (nová publikácia)
8. decembra 2022

Regionálne akčné plány (RAP) proti násiliu

Ilustračné foto - spojené ruky žien

Jednou z hlavných aktivít národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie (pre ďalšie info o projekte kliknite sem) je rozvíjanie oblasti multi-inštitucionálnej spolupráce vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) preto iniciovalo vznik regionálnych pracovných skupín zložených z expertov a expertiek, relevantných inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré vytvorili spoločnými silami návrhy regionálnych akčných plánov (RAP) pre jednotlivé regióny v SR. 

Plány vychádzajú zo skutočných potrieb regiónov a sú v súlade s operačnými cieľmi Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019.  

Ich prioritnou úlohou je predchádzať a eliminovať násilie páchané na ženách a dievčatách tak, aby neboli porušované ich základné ľudské práva a aby ženy mohli žiť v bezpečí, dôstojne, slobodne a bez akéhokoľvek ohrozenia. Niektoré samosprávne kraje v SR prevzali tieto dokumenty za svoje a úspešne implementujú a monitorujú jeho úlohy a aktivity. 

Nech sa páči, zoznámte sa s obsahom jednotlivých regionálnych akčných plánov a ich hlavnými okruhmi, na ktoré sa sústreďuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam násilia na ženách cez oblasť primárnej, sekundárnej a terciárnej  prevencie.

Návrh regionálneho akčného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Prešovského samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Trnavského samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Žilinského samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Návrh regionálneho akčného plánu Košického samosprávneho kraja pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020-2022

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR