Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)

IVPR logo
Zmena vo vedení Inštitútu pre výskum práce a rodiny
6. júla 2020
Titulná strana štúdie Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015-2020 (K. Repková, IVPR, 2020)
Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020. Analýza (Kvetoslava Repková, 2020)
9. júla 2020

Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)

Titulná strana publikácie Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partners. a domáceho násilia - Z. Očenášová, IVPR, 2020

V roku 2019 analytička KMC Zuzana Očenášová skúmala dáta z policajných a súdnych štatistík týkajúcich sa partnerského a domáceho násilia. V policajných štatistikách tvorilo domáce násilie 49 %, partnerské násilie na ženách 44 % a partnerské násilie na mužoch 7 %. V súdnych štatistikách bolo 45 % prípadov domáceho násilia, 53 % prípadov partnerského násilia na ženách a 2 % násilia páchaného partnerkami na mužoch. Správa ďalej uvádza najčastejšie formy stíhaného a odsúdeného násilia, mieru odsúdenia a ukladania podmienečných a nepodmienečných trestov odňatia slobody za skutky partnerského násilia na ženách, na mužoch a domáceho násilia. 

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.