COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Pozvánka na online diskusiu: Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia
Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia (Pozvánka na online diskusiu)
8. decembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2021 - Politika aktívneho starnutia - príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny (K. Repková)
Bulletin IVPR 12/2021 (Politika aktívneho starnutia – príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny)
13. decembra 2021

COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Titulná strana publikácie COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách - Očenášová, 2021

Niektoré autorky označujú pandémiu COVID-19 ako “dokonalú búrku” (perfect storm) pre domáce násilie a partnerské násilie na ženách (Women’s Aid, 2020, Usher et al., 2021, Spiranovic et al., 2021).

Dokonalá búrka je udalosť, pri ktorej špecifická kombinácia podmienok vedie k výraznému zhoršeniu výsledku. Hoci pandémia samotná nespôsobuje partnerské a domáce násilie, vytvára prostredie, v ktorom môžu páchatelia maximalizovať svoje možnosti násilie páchať (Usher et al., 2021).  

Cieľom predkladanej štúdie je poskytnúť pohľad na to, aký dopad mali prvá a druhá vlna pandémie COVID-19 na ženy so skúsenosťou s partnerským násilím na Slovensku. Je založená na kvalitatívnej analýze rozhovorov s 9 pracovníčkami poradenských centier a bezpečných ženských domov a fókusovej skupine s poradkyňami Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Štúdia teda vychádza sprostredkovane so skúseností služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich expertného hodnotenia situácie, nie so skúseností žien samotných. Štúdia sa zameriava na dostupnosť poradenských a ubytovacích služieb počas pandemických vĺn, vnímanie nárastu dopytu po službách a hlavné problémy, s ktorými sa ženy so skúsenosťou s násilím na služby obracali. Vzhľadom k rôznorodosti situácií žien so skúsenosťou s partnerským násilím je štúdia rozdelená na tri časti – ženy, ktoré v čase pandémie žili v bezpečných ženských domoch, ženy v jednej domácnosti s násilníkom a ženy, ktoré pandémia zastihla už po odchode od násilníka.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ