Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)

Upútavka na online diskusiu Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí, 8. 12. 2020
Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí (online diskusia)
4. decembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2020
Bulletin IVPR 5/2020 (Chudoba, babička, námorná pechota a kultúra)
11. decembra 2020

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)

Titulná strana publikácie Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách dopĺňa výročné správy o násilí na ženách z policajných a justičných dát.

Barbora Burajová a Zuzana Očenášová analyzovali ochranu žien pred násilím prostredníctvom stíhania páchateľov na podklade rozhodnutí súdov o trestných činoch týrania blízkej osoby a zverenej osoby, znásilnenia a sexuálneho násilia a bližšie sa pozreli na aspekty rozhodovania o vine a treste a dokazovania, ktoré významne ovplyvňujú ochranu poškodených pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou. 

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.