Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí (online diskusia)

IVPR logo
IVPR v médiách – december 2020
4. decembra 2020
Titulná strana publikácie Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách
Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)
11. decembra 2020

Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí (online diskusia)

Upútavka na online diskusiu Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí, 8. 12. 2020

Pozývame Vás zúčastniť sa online verejnej diskusie, ktorú pri príležitosti tohtoročnej kampane Zastavme násilie na ženách organizuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). Diskusiu s názvom Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí bude moderovať Frederika Halászová. Diskutovať budú vedúca manažérka KMC Barbora Burajová, analytička KMC pre výskum a monitoring Zuzana Očenášová a advokát Matúš Kanis. Naša online debata sa uskutoční 8. 12. 2020 o 18:00 hod.

Vážime si, že nad naším podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Kliknutím sem sa pripojíte k diskusii

Barbora Burajová a Zuzana Očenášová z KMC v rámci diskusie predstavia hlavné zistenia z pripravovanej analýzy súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách. Vo svojej novej publikácii sa venujú otázkam prístupu žien k spravodlivosti a ich ochrane pred opakovanou viktimizáciou. Miera nahlasovania násilia a tiež skutočnosť, že väčšina odsúdených páchateľov nenastupuje na výkon trestu odňatia slobody poukazuje na to, že spoločnosť sa nemôže spoliehať na trestné stíhanie ako na prostriedok ochrany žien pred násilím a že je potrebné mať k dispozícii aj ďalšie opatrenia.

Advokát Matúš Kanis prispeje do diskusie svojimi viacročnými skúsenosťami so zastupovaním žien ako obetí, aj v trestnom konaní. Bude reflektovať, aký význam má stíhanie páchateľov pre životy žien.

Na stretnutie vo virtuálnom priestore Vás pozývajú a na Vaše otázky sa tešia odborníčky z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý od mája 2018 realizuje národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01.

Národný projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

KMC sa už od roku 2016 venuje rozvoju systémového vzdelávania v tejto oblasti, primárnej prevencii násilia, multiinštitucionálnej spolupráci a výskumu a analýzam v oblasti násilia na ženách. Každý rok organizuje odborné vzdelávacie podujatia a informačnú kampaň proti násiliu páchanému na ženách Zastavme násilie na ženách/ Orange the World a pripája sa tak k 16 dňom aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. #zastavmenasilie #orangetheworld #nemlcme

Krátke bio diskutujúcich:

Barbora Burajová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pôsobila ako poradkyňa v pro bono poradni Slovenského helsinského výboru. Po ukončení štúdia absolvovala v advokátskej kancelárii koncipientsku prax a neskôr v Nadácii otvorenej spoločnosti pôsobila ako programová manažérka. Od marca 2015 pracuje na pozícii manažérky Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, ktoré je súčasťou Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Je spoluautorkou pripravovanej analýzy súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách.

Zuzana Očenášová vyštudovala psychológiu na FiFUK a rodové štúdiá na CEU v Budapešti. Titul PhD. získala v odbore Európske štúdiá a politiky. Dlhodobo sa venuje výskumu v témach týkajúcich sa rodovej rovnosti, v posledných šiestich rokoch najmä násiliu páchanému na ženách. Pracuje ako výskumníčka v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Je spoluautorkou pripravovanej analýzy súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách.

Matúš Kanis vyštudoval právo na Trnavskej univerzite. Pracuje ako advokát a lektor Kliniky domáceho násilia. Na Trnavskej univerzite vyučuje teórie domáceho a rodovo podmieneného násilia naprieč celým právnym systémom platným v Slovenskej republike. Je spolupracujúcim právnikom Aliancie žien Slovenska, zastupuje klientky v súdnych a iných konaniach.