Bulletin IVPR

12. apríla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2022 Inovatívne a smart technológie... (M. Kordošová)

Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)

V aprílovom bulletine sa dočítate o fenoméne dnešnej doby – prebiehajúcej priemyselnej revolúcii (Priemysel 4.0), o digitalizácii, robotizácii, nástupe ekonomiky digitálnych online platforiem, smart OOPP, exoskeletoch, […]
19. júna 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2022

Bulletin IVPR 5/2022 (Politika Viktora Orbána nezastavila pokles populácie)

V májovom Bulletine IVPR v roku 2022 prinášame príspevok o maďarskej demografickej politike, preložený z angličtiny z amerického periodika National Review (apríl 2022). Autorom je Lyman […]
19. júla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2022

Bulletin IVPR 6/2022 (Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní)

Rodina nemala vždy podobu, v akej ju poznáme dnes, ale prechádzala vývojom s rôznymi obmenami. Štruktúru rodiny, jej funkcie i vzťahy v rodine ovplyvňovali spoločenské zmeny, ale historický zrod […]
28. júla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2022

Bulletin IVPR 7/2022 (Rodinná politika éry normalizácie: fenomén „Husákove deti“)

Než sa zamyslíme nad rodinnou politikou v období 70. a 80. rokov minulého storočia, mali by sme si položiť otázku, aké sú ciele rodinnej politiky. Je nejaký rozdiel […]
22. septembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2022 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku, situácia k 1. júlu 2022 - R. Bednárik

Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022-rastislav-bednarik-2022/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie. Stav sociálnej ochrany na […]
30. septembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2022

Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka)

Hovorí sa, že „krv nie je voda“. Toto slovné spojenie vyjadruje históriou overenú skúsenosť, že pokrvní príbuzní sú si oveľa bližší než ľudia nezviazaní týmto genetickým […]
31. októbra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2022

Bulletin IVPR 10/2022 (Nočná práca a zmenová práca. Dopady na zdravie a riziká)

Predkladané číslo bulletinu sa zaoberá problematikou nočnej a zmenovej práce, rizík vyplývajúcich z tohto spôsobu práce a ich dopadov na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
6. decembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2022

Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu)

Ide o výber z rozsiahlejšej štúdie „Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Záverečná správa“, Bratislava, 2022. Celé znenie štúdie je dostupné […]
15. decembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2022

Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením)

V poslednom tohtoročnom vydaní Bulletinu IVPR vám prinášame ironický článok na obhajobu slobodného obchodu a nízkych cien – od francúzskeho ekonóma, publicistu, spisovateľa a politika Frédérica Bastiata […]
13. januára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2023

Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)

Cieľom textu je sprehľadniť relevantné dokumenty za účelom formovania východiskovej orientácie pre úvahy, kam by mohol smerovať sociálny výskum problematiky digitalizácie a UI v sektore dlhodobej starostlivosti. S ohľadom […]